Öröklésre vonatkozó tájékoztatás

 • lehetőségek ügyfeleinknek a hagyaték előzetes elrendezésére
 • általános tudnivalók öröklés esetén
 • teendők termékenként hozzátartozónak, haláleseti kedvezményezettnek, örökösnek
 • az ügyintézéshez szükséges dokumentumok megjelenítése

Az Erste Bank jelen tájékoztatásával kíván segítséget nyújtani az elhunyt ügyfelünk hozzátartozóinak, örököseinek. Ezúton szeretnénk számukra érthető, áttekinthető összefoglalást adni a tudnivalókról, teendőkről, lehetőségekről.

Az örökösödési szabályokról és a hagyatéki eljárás lefolytatásáról részletes tájékoztató érhető el a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapján.

Halál esetén a közeli hozzátartozó, örökös teendői, lehetőségei

1. Bejelentés és azonosítás

 • A halálesetet a hozzátartozó(k)nak, örökös(ök)nek személyesen szükséges bejelentenie (jelenteniük) az Erste Bank bármely bankfiókjában.
 • A bejelentőnek igazolnia szükséges magát:
  • fényképes hatósági igazolvánnyal (személyigazolvány, jogosítvány, útlevél) valamint
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal.

Ha az örökös korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, akkor törvényes képviselő (szülő, gyám, gondok, gyámhatóság) közreműködése is szükséges.

 • A halálesetet a bejelentőnek okirattal kell igazolnia, valószínűsítenie az alábbiak egyikével:
  • halotti anyakönyvi kivonat,
  • halott vizsgálati jegyzőkönyv,
  • öröklési bizonyítvány,
  • halál tényét megállapító jogerős bírósági határozat,
  • jogerős, nem jogerős teljes vagy ideiglenes hagyatékátadó végzés.

Ha a halál tényét vagy az öröklési jogállást megállapító okiratot külföldön állították ki, az Erste Bank kérheti annak hiteles magyar nyelvű fordítását, valamint azt, hogy az okirat hitelességét konzuli vagy közjegyzői ellenjegyzés (vagyis az ún. Apostille) igazolja.

2. Hagyatéki eljárás alatti tájékoztatás, titokvédelem

Az elhunyt közeli hozzátartozója (házastárs, gyermek) kaphat információt elhunyt ügyfelünk tartozásáról a házassági/születési anyakönyvi kivonat és a személyes okmányok bemutatását követően bankfiókjaiban.

Közeli hozzátartozó, vagy az öröklésben érdekelt személy részére az elhunyt ügyfél vagyonára vonatkozó információt az Erste Bank még abban az esetben sem adhat, ha örökösi minőségét valószínűsíti.

A jogerős, teljes hatályú hagyatékátadó végzésről való tudomásszerzés időpontjáig az Erste Bank tájékoztatást elhunyt ügyfelünk közeli hozzátartozójának kizárólag az elhunyt ügyfelünk által felvett és még vissza nem fizetett hitelhez, kölcsönhöz, bankszámlához, illetve, le nem járt pénzügyi lízinghez kapcsolódóan tud adni:

 • a fennálló valamint a lejárt tartozás összegéről,
 • az esedékes havi törlesztőrészletről,
 • a törlesztőrészlet teljesítéséhez szükséges számlaszámról,
 • a hátralévő futamidőről.

Az Erste Bank rendelkezésére álló, a hozzátartozó vagy az örökös személyes adataira, vagyoni helyzetére, az Erste Banknál lévő számlájával, kölcsönével, hitelével, befektetésével, megtakarításával összefüggő valamennyi információ banktitoknak, illetőleg értékpapírtitoknak minősül. Mindezeket az Erste Bank csak a jogszabályban meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személynek, hatóságnak, bíróságnak, közjegyzőnek.

3. Fizetési lehetőségek

Ha elhunyt ügyfelünk számlájához, hiteléhez kapcsolódóan életbiztosítása volt, és a biztosítási feltételek fennállnak, akkor az elhunyt ügyfelünk után fennmaradt tartozást elsődlegesen ezen biztosítási összegből szükséges rendezni.

Ezzel kapcsolatos további információkról az Erste Bank telefonon segítséget tud nyújtani a hozzátartozónak, örökösnek: +36 1 325 2055, +36 1 325 2049.

A hagyatéki eljárás során az eljáró közjegyző is jogosult ilyen tartalmú megkereséssel fordulni az Erste Bankhoz.

Folyamatban lévő hagyatéki eljárás során a hozzátartozónak a lenti nyilatkozat kitöltésével és aláírásával van lehetősége befizetést teljesíteni. A nyilatkozatot bankfiókban személyesen vagy postai úton szükséges eredeti példányban beküldeni, címünk:

Erste Bank Hungary Zrt.
Lakossági Behajtás és Workout
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

Telefonon munkatársaink a +36 1325 2049, illetve a +36 1 325 2055 számokon tudnak részletes tájékoztatás adni.

Esedékessé még nem vált tartozás elő- vagy végtörlesztésére az örökösnek a jogerős hagyatékátadó végzés alapján van lehetőség.

Az örökös(ök)nek a fennálló tartozás rendezése érdekében fel kell venniük a kapcsolatot az Erste Bankkal.

Fizetési hajlandóság esetén az örökös(ök) lehetőségei:

 • szerződés módosítás, átszerződés,
 • elő- és végtörlesztés,
 • részletfizetés, egyedi tartozásrendezés.

Telefonon:

+36 1 298  0225

Postai úton:

Erste Bank Hungary Zrt.
Lakossági Behajtás és Workout
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

Személyesen:

Az Önhöz legközelebb eső bankfiókunkban

E-mailen:

erste@erstebank.hu

Ha a tartozás rendezése kapcsán az örökös(ök)nek nincsen fizetési hajlandósága (hajlandóságuk), nem működnek együtt az Erste Bankkal, akkor a kölcsön/hitel/folyószámla szerződés(eke)t az Erste Bank felmondja, végrehajtási eljárást kezdeményez az örökös(ök)kel szemben, vagy a követelést harmadik személy számára értékesíti.

4. Tájékoztatás terméktípusonként

Az alábbiakban az Erste Banknál elérhető terméktípusonként igyekszünk az haláleseti kedvezményezettnek, örökös(ök)nek tájékoztatást adni a fontos tudnivalókról, teendőkről.

BANKSZÁMLA

 • A számlatulajdonos(ok)nak életében lehetősége van haláleseti rendelkezőt, kedvezményezett személy(eke)t jelölni. Több tulajdonú számla esetén a számlatulajdonosok egymást is megjelölhetik haláleseti rendelkezőnek, kedvezményezettnek.
 • A haláleseti rendelkezés lényege abban áll, hogy a számla egyenlege nem tárgya a hagyatéki vagyonnak, illetve a hagyatéki eljárásnak. A számla egyenlege a kedvezményezettnek a hagyatéki eljárástól függetlenül kifizetésre kerül.
 • Több tulajdonosú számlánál valamely tulajdonostárs halála esetén, ha a számlatulajdonosok egymást jelölték meg haláleseti kedvezményezettként, akkor a társtulajdonos változatlanul jogosult a számla felett rendelkezni. Ellenkező esetben az élő társtulajdonos a számlaegyenleg 50%-áig jogosult a számlán lévő egyenleg felett rendelkezni.

Önnek nincs más teendője, minthogy az Erste Bankkal valamely bankfiókunkon keresztül személyesen felvegye a kapcsolatot, személyazonosságát igazolja és az eredeti Halotti Anyakönyvi Kivonat bemutatásával kérje a számlán lévő pozitív egyenleg kifizetését. A kifizetés kérhető készpénzben vagy átutalással, ez utóbbi esetben szükséges megadni azt a bankszámlaszámot is, melyre az utalás teljesítését kéri.

A fenti feltételek teljesítése esetén az Erste Bank az elhunyt ügyfelünk számláján elérhető pozitív egyenleget az Ön rendelkezésére bocsátja. Az egyenleg kifizetésével összefüggésben felmerülő költségeket a Bank mindenkori hirdetménye tartalmazza.

 • Elhunyt ügyfelünk által kötött bankszámlaszerződést, illetve annak kapcsán igénybe vehető szolgáltatásokat az örökös(ök) nem örökli(k) meg, kizárólag a számla (pozitív vagy negatív) egyenlegét.
 • Ha a számlának egy tulajdonosa van, akkor a számlatulajdonos halálának időpontjával számlaszerződés megszűnik. Ezzel összefüggésben az Erste Bank nem felelős azért a kárért, amely az elhunyt ügyfelünk elhalálozása és az arról való tudomásszerzés közötti időben következik be.
 • Az ügyfelünk elhalálozásának napjával a számla feletti rendelkezésre adott meghatalmazás is hatályát veszti. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelünk halálának időpontjától a meghatalmazott nem jogosult rendelkezni a számla felett.
 • Amennyiben az elhunyt ügyfelünk számlájára jogalap nélküli ellátás (pl. nyugdíj) érkezett, abban az esetben ennek rendezése a kedvezményezett, illetve az örökös feladata.

Pozitív egyenleg kifizetése

A bankszámla pozitív egyenlegének kifizetése céljából szükséges személyesen felvennie a kapcsolatot az Erste Bankkal az Önhöz legközelebb eső bankfiókunkba. Kérjük, feltétlenül hozza magával:

 • a jogerős hagyatékátadó végzés eredeti, vagy hitelesített másolatát,
 • személye azonosításához szükséges okmányokat (fényképes hatósági igazolvány és lakcímkártya).

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ha a bankszámla egyenlegén kívül az elhunyt ügyfelünk után az Erste Banknál maradt fenn hitel, illetve kölcsöntartozás, melyen van lejárt tartozás, akkor ezen lejárt tartozás(ok) összegének erejéig az Erste Bank mint hagyatéki hitelező jogosult a pozitív számla egyenlegét elszámolni a lejárt tartozás(ok)ra.

 

Negatív egyenleg rendezése

 • Tartozás rendezésére egyösszegben vagy az Erste Bank által engedélyezett részletfizetés alapján van lehetőség.
 • Több tulajdonosú számlán lévő tartozásnál kérjük az élő számlatulajdonos és az örökös(ök) együttesen vegyék fel a kapcsolatot az Erste Bankkal a tartozás rendezése és a számla megszüntetése céljából.

Telefonon:

+36 1 298  0225

Postai úton:

Erste Bank Hungary Zrt.
Lakossági Behajtás és Workout
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

Személyesen:

Az Önhöz legközelebb eső bankfiókunkban

HITEL-, KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

(folyószámlahitel, hitelkártya, személyi kölcsön, jelzálogkölcsön)

 • Az Erste Bank ügyfelünk elhalálozásakor a több tulajdonosú bankszámlaszerződéshez kapcsolódó folyószámlahitel, személyi kölcsön, illetve a jelzálog kölcsönszerződést nem teszi lejárttá, azok nem kerülnek emiatt felmondásra.
 • Amennyiben a bankszámlaszerződésnek egy számlatulajdonosa van, akkor ügyfelünk halálával a bankszámla és az ahhoz kapcsolódó folyószámlahitel szerződés is megszűnik, a rajta lévő tartozás pedig egyösszegben esedékessé válik.
 • Hitelkártya szerződés ügyfelünk halálával megszűnik és ehhez kapcsolódóan a társkártya szerződés is.
 • Személyi kölcsön és jelzálogkölcsön szerződés esetén a havi törlesztő részletek ügyfelünk elhalálozását követően, minden hónapban esedékessé válnak. A meg nem fizetett lejárt tartozás után az Erste Bank késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

Személyi kölcsön

 • Normál, nem felmondott szerződésnél lehetőség van elő-, végtörlesztésre, illetve a hitel szerződésszerűen történő továbbfizetésére.
 • Felmondott szerződésnél a tartozás egyösszegben esedékes, amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, írásbeli kérelem alapján lehetőség van egyedi részletfizetésre.

Hitelkártya

 • Ügyfelünk halálával a hitelkártya szerződés megszűnik, a tartozás egyösszegben lejárttá és esedékessé válik.
 • A tartozást egy összegben szükség rendezni, amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, írásbeli kérelem alapján lehetőség van egyedi részletfizetésre.

Jelzáloghitel:

 • Normál, nem felmondott szerződésnél lehetőség elő-, és végtörlesztésre, illetve átszerződésre
 • Felmondott szerződésnél a tartozás egyösszegben esedékes, amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, írásbeli kérelem alapján lehetőség van egyedi részletfizetésre.

Előtörlesztés, végtörlesztés, illetve átszerződés esetén kérjük, előzetesen keresse fel Bankunkat telefonon a +36 1 298 0225 telefonszámon.

Az írásbeli kérelmét leadhatja bármely bankfiókunkban vagy postai úton az alábbi címre megküldve:

Erste Bank Hungary Zrt.
Lakossági Behajtás és Workout
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

Kérelmében kérjük, minden esetben tüntesse fel elhunyt ügyfelünk nevét, illetve az érintett szerződések azonosító számát (ügyletazonosító, szerződés szám, vagy bankszámlaszám).

LÍZING

ERSTE LAKÁSTAKARÉK