Öröklésre vonatkozó tájékoztatás

 • lehetőségek ügyfeleinknek a hagyaték előzetes elrendezésére
 • általános tudnivalók öröklés esetén
 • teendők termékenként hozzátartozónak, haláleseti kedvezményezettnek, örökösnek
 • az ügyintézéshez szükséges dokumentumok megjelenítése

Az Erste Bank jelen tájékoztatásával kíván segítséget nyújtani az elhunyt ügyfelünk hozzátartozóinak, örököseinek. Ezúton szeretnénk számukra érthető, áttekinthető összefoglalást adni a tudnivalókról, teendőkről, lehetőségekről.

Az örökösödési szabályokról és a hagyatéki eljárás lefolytatásáról részletes tájékoztató érhető el a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapján.

Halál esetén a közeli hozzátartozó, örökös teendői, lehetőségei

1. Bejelentés és azonosítás

 • A halálesetet a hozzátartozó(k)nak, örökös(ök)nek személyesen szükséges bejelentenie (jelenteniük) az Erste Bank bármely bankfiókjában.
 • A bejelentőnek igazolnia szükséges magát:
  • fényképes hatósági igazolvánnyal (személyigazolvány, jogosítvány, útlevél) valamint
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal.

Amennyiben bankunkat nem tudja személyesen felkeresni, úgy az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot vagy annak hitelesített másolatát postai úton is eljuttathatja bankunk címére (Erste Bank Hungary Zrt.,  Hagyatékkezelési Osztály   1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26).

Ha az örökös korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, akkor törvényes képviselő (szülő, gyám, gondok, gyámhatóság) közreműködése is szükséges.

 • A halálesetet a bejelentőnek okirattal kell igazolnia, valószínűsítenie az alábbiak egyikével:
  • halotti anyakönyvi kivonat,
  • halott vizsgálati jegyzőkönyv,
  • öröklési bizonyítvány,
  • halál tényét megállapító jogerős bírósági határozat,
  • jogerős, nem jogerős teljes vagy ideiglenes hagyatékátadó végzés.

Ha a halál tényét vagy az öröklési jogállást megállapító okiratot külföldön állították ki, az Erste Bank kérheti annak hiteles magyar nyelvű fordítását, valamint azt, hogy az okirat hitelességét konzuli vagy közjegyzői ellenjegyzés (vagyis az ún. Apostille) igazolja.

2. Hagyatéki eljárás alatti tájékoztatás, titokvédelem

Az elhunyt közeli hozzátartozója (házastárs, gyermek) kaphat információt elhunyt ügyfelünk tartozásáról a házassági/születési anyakönyvi kivonat és a személyes okmányok bemutatását követően bankfiókjaiban.

Közeli hozzátartozó, vagy az öröklésben érdekelt személy részére az elhunyt ügyfél vagyonára vonatkozó információt az Erste Bank még abban az esetben sem adhat, ha örökösi minőségét valószínűsíti.

A jogerős, teljes hatályú hagyatékátadó végzésről való tudomásszerzés időpontjáig az Erste Bank tájékoztatást elhunyt ügyfelünk közeli hozzátartozójának kizárólag az elhunyt ügyfelünk által felvett és még vissza nem fizetett hitelhez, kölcsönhöz, bankszámlához, illetve, le nem járt pénzügyi lízinghez kapcsolódóan tud adni:

 • a fennálló, valamint a lejárt tartozás összegéről,
 • az esedékes havi törlesztőrészletről,
 • a törlesztőrészlet teljesítéséhez szükséges számlaszámról,
 • a hátralévő futamidőről.

Az Erste Bank rendelkezésére álló, a hozzátartozó vagy az örökös személyes adataira, vagyoni helyzetére, az Erste Banknál lévő számlájával, kölcsönével, hitelével, befektetésével, megtakarításával összefüggő valamennyi információ banktitoknak, illetőleg értékpapírtitoknak minősül. Mindezeket az Erste Bank csak a jogszabályban meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személynek, hatóságnak, bíróságnak, közjegyzőnek.

3. Fizetési lehetőségek

BANKSZÁMLA

HITEL-, KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

LÍZING

ERSTE LAKÁSTAKARÉK