Adó-visszatérítési támogatás

A Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás, amely a lakásépítési támogatásról szóló 16/2016 (II.10.) kormányrendelet alapján vehető igénybe.

A hirdetésben szereplő Adó-visszatérítési támogatás Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó további információk

Adó-visszatérítési támogatást igényelhetnek a következő személyek:

 1. Egy legfeljebb 150 nm hasznos alapterületű lakás vagy egy legfeljebb 300 nm hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez; illetve
 2. az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez; ha
 • a támogatás iránti kérelmét a használatba vételi engedély kiadását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően nyújtotta be1;
 • és az igénylő építő vagy építtető nem kötött vagy az építési munkák befejezéséig nem köt olyan kivitelezési szerződést, amely alapján a vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére (félkész, szerkezetkész, kulcsrakész) és igénylő részére történő átadására köteles. Erről az igénylőnek a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkoznia kell.

1A 2017. január 1-jén vagy azt követően benyújtott kérelmek esetén szigorodik ez a szabály, és a támogatási kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető csak a támogatás.

Ha a támogatás igénylésekor a személyi feltételek valamelyike nem teljesül, akkor adó-visszatérítési támogatás nem nyújtható.

 • OEP igazolás2: Az igénylőnek legalább 180 napos folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal kell rendelkeznie az egészségbiztosítás nyilvántartásában – házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek. Ennek igazolása egy 30 napnál nem régebbi okirattal történik. A benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie (amelybe a közfoglalkoztatás nem érthető bele). Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban szerzett biztosítási időszak is elfogadható.
 • NAV igazolás3: A támogatást igénylők egyikének sem lehet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál nyilvántartott köztartozása. Fontos tudni, hogy az elektronikus úton kiadott adóhatósági igazolás kizárólag elektronikus formában hiteles, kinyomtatva nem érvényes!
 • Erkölcsi bizonyítvány: Az igénylőnek és házastársának erkölcsi bizonyítvány bemutatásával szükséges igazolnia, hogy a 16/2016 (II.10) Kormányrendeletben meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de az adó-visszatérítési támogatás
  igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 • Támogatási szerződés: Támogatott személynekaz minősül, aki megfelel a 16/2016 (II.10.). kormányrendelet által előírt személyi és egyéb, a továbbiakban részletezett feltételeknek, és akivel az Erste Bank az adó-visszatérítési támogatás igénybevételére szerződést köt. Támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő(k) az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik (rendelkeznek) tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylő(k)nek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

2 Az igénylő a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítási nyilvántartásában biztosítottként szerepel.
3 Az igénylő élettársak vagy házastársak közül mindkét fél szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy az Adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy az állami adó- és vámhatóságnál (NAV) nincs nyilvántartott köztartozása.

Tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

 • A támogatással felépített új lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjogot kell szereznie a támogatással érintett ingatlanban.
 • Az előzőn felül az adó-visszatérítési támogatással érintett lakás vagy lakóépület vonatkozásában az épített lakásra a használatbavételi engedély megadását vagy a használatbavétel tudomásul vételét követő 10 évig terjedő időszak lejártáig haszonélvezeti vagy használati jog alapítására nem kerülhet sor. A támogatás akkor igényelhető, ha az igénylő vállalja, hogy a támogatással érintett lakásban az utolsó részfolyósítást követően 10 évig életvitelszerűen kíván tartózkodni.

Számlabenyújtási kötelezettség:

 • A bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlát kell bemutatni.
 • 2015. január 1-jén vagy azt követően, valamint az építési engedélyt legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható csak el.

Az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára (kivéve az utolsó 10%-ot, amely a használatbavételi engedély benyújtását követően folyósítható).

Az építkezéshez kapcsolódó adó-visszatérítési támogatás pedig a készültségi fokkal arányosan, utólagosan, a benyújtott számlák alapján történik. Az utolsó részfolyósítás a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően történik.

 

Ugyanazon hitelintézetnél Ön egyszerre több támogatást is benyújthat. Az adó-visszatérítési támogatás mellett az alábbiakat is kérelmezheti:

 

Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal, legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.

A támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számláján feltüntetett, és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 millió Ft lehet.

Kapcsolódó szolgáltatások

A banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhat.

Hitelválasztó program

Fogyasztói oldalak (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/alkalmazasok)

Tájékoztatjuk, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon Bankfiókjainkban.

További információk:

Ügyféltájékoztató, Kérelmi nyomtatvány
Hirdetmények
Kalkulátorok
Bankszámlák
Bankkártyák
Megtakarítások
Erste Lakástakarék

A lakás célra felhasználható hitelekről itt olvashat.

A bármilyen célra használható, fedezett hitelekről (szabad felhasználású jelzáloghitel, Lombard hitelek) itt olvashat.