Adó-visszatérítési támogatás

 • új lakás vásárlásához, építéséhez
 • preferált kistelepülésen meglévő lakóépület bővítéséhez és/vagy korszerűsítéséhez

Jelen tájékoztatóban szereplő Adó-visszatérítési támogatás Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Az igénylési feltételeket teljesítő igénylő a 16/2016. (II.10.) Kormányrendeletben meghatározott feltételekkel Magyarország területén lévő új lakás vagy új egylakásos lakóépület vásárlására, építésre, a 17/2016. (II.10.) Kormányrendeletben meghatározott feltételekkel preferált kistelepülésen, továbbá bármely magyarországi település külterületén (továbbiakban: preferált kistelepülésen), az ingatlan-nyilvántartásban tanya, vagy birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlanon meglévő lakóépület bővítésére és/vagy korszerűsítésére a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatást, Adó-visszatérítési támogatást vehet igénybe.

Tájékozódjon kérdéseink segítségével, további részletesebb leírást talál az Ügyintézés pontban elérhető ügyféltájékoztatóinkban.

Tájékoztatjuk, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon bankfiókjainkban.

Adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó további információk

Adó-visszatérítési támogatás vehető igénybe

Magyarország területén lévő:

 • új lakás vásárlásához, vagy építéséhez (5%-os ÁFA mértékkel kiállított számlákra)
 • új lakás építéséhez (27%-os ÁFA mértékkel kiállított számlákra)
 • a 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti preferált kistelepülésen, továbbá bármely település külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban tanya, vagy birtokközpont megnevezéssel nyilvántartott ingatlanon (továbbiakban: preferált kistelepülés) meglévő épület bővítésére és/vagy korszerűsítésére (27%-os ÁFA mértékkel kiállított számlákra)

Az Adó-visszatérítési támogatás az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016 (II.10.) és a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016 (II.10.) kormányrendeletekben meghatározott költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal igényelhető.

Lakás: az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel.

Az 5%-os Adó-visszatérítési támogatás legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új lakás, vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű új egylakásos lakóépület vásárlására, vagy építésére vehető igénybe, összege megegyezik

 • új lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár,
 • új lakás építése esetén a Bank által elfogadott költségvetésében szereplő bekerülési költség

számlájában feltüntetett 5%-os mértékű általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) összegével, összegkorlát nélkül.

Az 5%-os Adó-visszatérítési támogatás 2021. január 1-jén vagy azt követően kizárólag 5%-os ÁFA-mértékkel kiállított számlákra 2022. december 31-ig igényelhető. A határidő azt jelenti, hogy a Bank eddig az időpontig fogadhat be 5%-os Adó-visszatérítési támogatásra kérelmet. Az 5%-os Adó-visszatérítési támogatás a számlán szereplő és megfizetett 5%-os ÁFA visszatérítésére használható.

A 27%-os Adó-visszatérítési támogatás legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű új lakás, vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű új egylakásos lakóépület építésére vehető igénybe, összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett 27%-os mértékű ÁFA összegével, de legfeljebb 5 millió Ft.

A 27%-os Adó-visszatérítési támogatás kizárólag 27%-os ÁFA-mértékkel kiállított számla alapján 2022. december 31-ig igényelhető. A határidő azt jelenti, hogy a Bank eddig az időpontig fogadhat be 27%-os Adó-visszatérítési támogatás kérelmet. Az építési költségre vonatkozóan 2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított, továbbá az építési engedélyt / egyszerű bejelentést legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák fogadhatóak el. A telek vásárlásáról 2018. január 01-ét megelőzően, illetve az építési engedélyt / egyszerű bejelentést több mint 6 hónappal megelőzően kiállított számla is elfogadható.

A bővítésre, korszerűsítésre igényelt 27%-os Adó-visszatérítési támogatás preferált kistelepülésen meglévő lakóépület bővítésére és/vagy korszerűsítésére vehető igénybe, összege megegyezik a bővítéséhez és/vagy korszerűsítéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett 27%-os mértékű ÁFA összegével, de legfeljebb 5 millió Ft.

A bővítésre, korszerűsítésre 27%-os Adó-visszatérítési támogatás 27%-os ÁFA-mértékkel kiállított számla alapján 2022. június 30-ig igényelhető. A határidő azt jelenti, hogy a Bank eddig az időpontig fogadhat be bővítésre, korszerűsítésre 27%-os Adó-visszatérítési támogatás kérelmet. 2018. január 1-jén, vagy azt követően kizárólag 27%-os ÁFA-mértékkel kiállított számlák fogadhatók el.

Számlabenyújtási kötelezettség

 • Új lakás vásárlása esetén a teljes vételárról,
 • Új lakás építése meglévő lakóépület bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a bekerülési költség legalább 70%-áról

a Támogatott személy saját nevére kiállított számlát kell bemutatni.

A számlabenyújtási kötelezettség teljesítésénél

 • Az 5%-os Adó-visszatérítési támogatás esetén a 27%-os ÁFA-mértékkel kiállított számla.
 • 27%-os Adó-visszatérítési támogatás esetén az 5%-os ÁFA-mértékkel kiállított számla

nem vehető figyelembe.

Az 5%-os Adó-visszatérítési támogatást azok a házaspárok, élettársak, egyedülálló személy igényelhetik, akik az új lakás vevői, építésnél a felépítendő ingatlan építői, építtetői, megfelelnek a 16/2016 Kormányrendeletben meghatározott feltételeknek és legalább egy gyermek után a 16/2016 (II.10) kormányrendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezményre jogosultak és azt igénybe is veszik az új lakás vételárának/bekerülési költségének megfizetéséhez.

A 27%-os Adó-visszatérítési támogatást azok a házaspárok, élettársak, egyedülálló személy igényelhetik, akik megfelelnek a 16/2016 Kormányrendeletben meghatározott feltételeknek és a felépítendő lakás építői, építtetői, a telek vételárának ÁFA részére igényelt Adó-visszatérítési támogatás esetén az építkezés helyéül szolgáló építési telek tulajdonosai.

A bővítésre, korszerűsítésre 27%-os Adó-visszatérítési támogatást azok a házaspárok, élettársak, egyedülálló személy igényelhetik, akik preferált kistelepülésen meglévő lakóépület bővítői és/vagy korszerűsítői, megfelelnek a 17/2016 Kormányrendeletben meghatározott feltételeknek.

Az alábbi személyi feltételek valamelyikének nem teljesülése esetén az adó-visszatérítési támogatás nem nyújtható:

a) Az igénylő - házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – a támogatás iránti kérelem benyújtásakor - folyamatosan legalább 180 napja (legfeljebb 30 napos megszakítással), új lakás vásárlása, építése esetén a 16/2016 (II.10) Kormányrendeletben, meglévő lakóingatlan bővítése és/vagy korszerűsítése esetén a 17/2016 (II.10.) kormányrendeletben meghatározott biztosítotti jogviszonnyal rendelkezik.

b) Az igénylők mindegyike köztartozásmentes adózó.

c) Az igénylők mindegyike büntetlen előéletű.

d) Az Igénylők egyikét sem kötelezte hatóság lakáscélú állami támogatás visszafizetésére az elmúlt 5 évben.

e) Új lakás vásárlása esetén az eladó az igénylőnek nem lehet a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, vagy élettársa. Az eladó gazdálkodó szervezettel az igénylő nem állhat tulajdonosi kapcsolatban.

Új lakás építésnél, meglévő lakóingatlan bővítésénél, korszerűsítésénél az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződésben meghatározott, az eladó által megjelölt − a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott − fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára történik.

Új lakás építése, meglévő lakóingatlan bővítése és/vagy korszerűsítése esetén az adó-visszatérítési támogatás folyósítása a készültségi fokkal arányosan, utólagosan, a benyújtott számlák alapján történik. Engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó részfolyósításra a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerül sor. Az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára.

Az adó-visszatérítési támogatás igénybevételével

 • vásárolt lakásra a támogatási szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra,
 • épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét követő 10 évig terjedő időszakra
 • bővített és/vagy korszerűsített lakóingatlanra a munkálatok idejére és a munkálatok befejezését, vagy − építési engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítés esetén − a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét, egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását követő 10 évig terjedő időszakra.

a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

Az új lakás vásárlására, építésére igényelt Adó-visszatérítési támogatás mellé, azzal egyidejűleg igényelhető:

Preferált kistelepülésen meglévő lakóépület bővítésére és/vagy korszerűsítésére igényelt Adó-visszatérítési támogatás mellé, azzal egyidejűleg igényelhető:

 • Családi otthonteremtési kedvezmény (Falusi CSOK)
 • Többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott lakáshitele (FOTK)

További információk

Ha szeretne közvetlenül is érdeklődni a finanszírozási lehetőségekről, várjuk hívását a +36 1 298 0222 Erste TeleBank számon.

A banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat és összehasonlítást segítő alkalmazásokat talál a Magyar Nemzeti Bank alábbi weboldalain:

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing

Hitelválasztó program