Adó-visszatérítési támogatás preferált kistelepülésen új lakás építésére

A Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás, amely a lakásépítési támogatásról szóló 16/2016 (II.10.) kormányrendelet alapján vehető igénybe.

A hirdetésben szereplő Adó-visszatérítési támogatás Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó további információk

A 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti preferált kistelepülésen, 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez, illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vásárlásához.

A támogatás a használatba vételi engedély kiadását, vagy a használatba vétel tudomásulvételét megelőzően igényelhető, a támogatási kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költség, illetve az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárának ÁFA részére.

A támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás vagy lakóépület építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett 27%-os mértékű általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 millió Ft.

A támogatás kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számlára vagy számlákra folyósítható.

A bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlát kell bemutatni. A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe. 

A bekerülési költség legalább 70%-ról a számlabenyújtás abban az esetben is kötelező, ha az igénylő csak az építési telek vételárának vonatkozásában kíván élni az adó-visszatérítési támogatással.

2018.01.01-én vagy azt követően kiállított, továbbá az építési költségre vonatkozóan az építési engedélyt / egyszerű bejelentést legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák fogadhatóak el.

A támogatás az építési telek vételárához és az építési bekerülési költséghez egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, legkésőbb 2022. június 30-ig igényelhető.

Adó-visszatérítési támogatást igényelhetnek a következő személyek:

  1. Egy legfeljebb 150 nm hasznos alapterületű lakás vagy egy legfeljebb 300 nm hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez; illetve
  2. az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa

Támogatott személy: aki megfelel a 16/2016. (II. 10.) Korm.rendelet által előírt személyi és egyéb, a továbbiakban részletezett feltételeknek, és akivel a Bank a támogatás igénybevételére szerződést köt. 

A támogatást igényelheti:
- egyedülálló személy,
- házas, vagy élettársi kapcsolatban élő igénylő, a házastársával, élettársával együttesen. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak. 

Magyar állampolgár mellett EU tagállam állampolgára, külföldi, harmadik országbeli bevándorolt vagy letelepedett jogállású külföldi személy is részesülhet a támogatásban, aki megfelel a 16/2016. (II. 10.) Korm.rendelet szerinti, vele szemben támasztott követelményeknek.

Az alábbi személyi feltételek valamelyikének nem teljesülése esetén az adó-visszatérítési támogatás nem nyújtható:

a) Az igénylő - házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – a támogatás iránti kérelem benyújtásakor

  • a magyar társadalombiztosítási rendszerben  biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt –, és ezt a biztosítotti jogviszonyt a támogatás iránti kérelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, vagy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási intézményben, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és
  • legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van - :
    •  a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított, vagy
    • a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat vagy
    • kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles fordításával igazolja.

- A magyar és külföldi biztosított jogviszonyban átfedés nem lehet, viszont a 180 napot együtt igazolhatja külföldi és magyarországi tb rendszerből beszerzett igazolással.

- A benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható, valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha az igénylő – házaspár, illetve élettárs esetén legalább az egyik fél – teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik és ennek tényét. Az állami adóhatóság a támogatás igénylésekor vállalt, ezen kötelezettségének teljesülését valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

- Mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

- A támogatást az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek is igényelhetik. Az ellátások igénybevételét az igénylő, együttes igénylők esetén legalább az egyik fél az ellátás megállapításáról rendelkező közigazgatási határozat hitelintézetnél történő bemutatásával igazolja. Ebben az esetben a társadalombiztosítási jogviszony előző pontban írt igazolása nem szükséges.

b) Az igénylők mindegyike köztartozásmentes adózó, amelyről az igénylők teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkoznak (abban az esetben, ha az igénylők nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adatbázisban), vagy a NAV által 30 napnál nem régebben kiállított nemleges adóigazolással, vagy a NAV holnapján történő regisztráció útján igazolnak.

c) Az igénylők teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkoznak, vagy 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal (erkölcsi bizonyítvány) bemutatásával igazolják, hogy a 16/2016. Korm rendelet 1. mellékletében szerinti bűncselekmények valamelyike tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősséget a bíróság megállapította, de a támogatás igénylésének időpontjában az igénylők e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesültek.

d) Az igénylők teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan, büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkoznak arról, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a 16/2016. (II. 10.) Korm.rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a járási hivatal, kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.

e) Támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő(k) az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylő(k)nek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

A támogatással felépített új lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak, élettársak esetén mindkét félnek ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjogot kell szereznie a támogatással érintett ingatlanban. Ha a támogatásra vonatkozó kérelem benyújtását megelőzően a kiskorú gyermek – elhunyt szülő után – már korábban tulajdont szerzett, és a túlélő szülő, a gyám vagy az örökbefogadó szülő a támogatás igénybevételével új lakást épít akkor az új, támogatással épített lakásban – a gyámhatóság rendelkezésének megfelelő mértékben – a támogatott személy mellett a kiskorú gyermek is szerezhet tulajdont.

Az előzőn felül az adó-visszatérítési támogatással érintett lakás vagy lakóépület vonatkozásában az épített lakásra a használatbavételi engedély megadását vagy a használatbavétel tudomásul vételét követő 10 évig terjedő időszak lejártáig haszonélvezeti vagy használati jog alapítására nem kerülhet sor.

A támogatás akkor igényelhető, ha az igénylők vállalják, hogy a támogatással érintett lakásban az utolsó részfolyósítást követően 10 évig életvitelszerűen lakni fognak. Valamennyi támogatott személynek a célingatlanban lakóhelyet (állandó lakcím) kell létesítenie és ezt lakcímkártyával igazolnia kell a hitelintézet részére az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belül.

 

Az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára (kivéve az utolsó 10%-ot, amely a használatbavételi engedély benyújtását követően folyósítható).

Az építkezéshez kapcsolódó adó-visszatérítési támogatás folyósítása a készültségi fokkal arányosan, utólagosan, a benyújtott számlák alapján történik. Az utolsó részfolyósításra a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerül sor.

 

Az adó-visszatérítési támogatás igénybevételével épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét vagy egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentése megtörténtét követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. 

Ugyanazon hitelintézetnél Ön egyszerre több támogatást is benyújthat. Az adó-visszatérítési támogatás mellett az alábbiakat is kérelmezheti:

Az Adó-visszatérítési támogatás igénybevételének részletes feltételeiről, szabályairól az Ügyféltájékoztatóban olvashat.

Töltse le az igényléshez szükséges dokumentumokat!

Kölcsönkérelem, állami támogatás iránti kérelem, nyomtatványok, ügyféltájékoztatók

Kapcsolódó szolgáltatások

A banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhat.

Hitelválasztó program

Fogyasztói oldalak (https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing)

Tájékoztatjuk, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon Bankfiókjainkban.

További információk:

Ügyféltájékoztató, Kérelmi nyomtatvány
Hirdetmények
Kalkulátorok
Bankszámlák
Bankkártyák
Megtakarítások
Erste Lakástakarék

A lakás célra felhasználható hitelekről itt olvashat.

A bármilyen célra használható, fedezett hitelekről (szabad felhasználású jelzáloghitel, Lombard hitelek) itt olvashat.