Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket és Látogatóinkat, hogy az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (a „GDPR”) 2018. május 25-től alkalmazandó. Erre való tekintettel az Erste Bank az Ügyfelek/Látogatók/Egyéb érintettek személyes adatait 2018. május 25-től a GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli.

A GDPR alkalmazására tekintettel Adatkezelési Tájékoztatónk megváltozott, kérjük, olvassa el figyelmesen!

ADATVÉDELMI ÉS SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (EGYBEN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS)

Hatályos a 2018. május 25-től megkezdett személyes adatkezelésre

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) alapján az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; weboldal: www.erstebank.hu, elérhetőség: erste@erstebank.hu; telefonszám: +36 (1) 298-0222, fax: +36 (1) 272-5160; a továbbiakban „Bank”, vagy „Adatkezelő”) a jelen tájékoztatást adja az Ön, mint a Bank által személyes adatkezelés szerinti Érintett számára (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”).

I. A Bank általi adatkezelés, és a jelen Adatkezelési Tájékoztató jellege

A Bank Ön személyes adatainak kezelését mint adatkezelő, illetve mint harmadik személy adatkezelő által adatfeldolgozási tevékenység ellátásával (egyben pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi, vagy befektetési szolgáltatási közvetítési tevékenység végzésével) megbízott gazdasági társaság végzi.

A Bankot a Bank cégkivonatában (elérhető a https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0110041054/TaroltCegkivonat oldalon) meghatározott két személy, vagy az általuk képviseletre meghatalmazott két személy együttesen képviseli.

Az Bank az alábbi leányvállalatokban minősített befolyással (100 % tulajdonrésszel rendelkezik), mely vállalatok a Bankkal együtt az Erste Bankcsoport tagjait alkotják (a továbbiakban együttesen „Leányvállalatok”):

 • Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 8. emelet)
 • Erste Lakás-takarékpénztár Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)
 • Erste Lakáslízing Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)
 • Erste Jelzálogbank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)
 • Erste Ingatlan Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

A Bank anyavállalata (a Bankban minősített befolyással rendelkező jogi személy): Erste Group Bank AG (székhelye: Am Belvedere 1, 1100 Wien, Ausztria).

A Bank tájékoztatja, hogy amennyiben a Bank olyan személyes adatát kezeli, amely alapján Ön a Bank által azonosított, vagy azonosítható személy (függetlenül a személyes adat kezelés céljától, jogalapjától és időtartamáról), Ön az irányadó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések alapján Érintettnek minősül, és megilletik az irányadó adatvédelmi jogszabályokban, különösen a GDPR-ban és az Info tv-ben foglalt személyes adat kezelésével és védelmével kapcsolatos jogok (együtt: személyes adat kezeléséhez kapcsolódó jog).

A jelen Adatkezelési Tájékoztató egyrészt valamennyi Érintett személyes adat kezelésére vonatkozó tájékoztatást, másrészt ezen felül egyes Érintettek személyes adatai kezelésének speciális szabályait is tartalmazza. Az adatkezelés egyes szabályai a Bank Üzletszabályzatban is megjelenítésre kerülnek, továbbá a Bank gondoskodik arról, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatkezelés megkezdését megelőzően a jelen Adatkezelési Tájékoztató rá vonatkozó részét az Érintett megismerje. A Bank jelen Adatkezelési Tájékoztatót honlapján, a https://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi weboldalon, valamint bankfiókjaiban is elérhetővé teszi.  A Bank a jelen Adatkezelési Tájékoztatóból az egyes Érintetti típusokra vonatkozóan kivonatot készíthet, és lehetővé teheti, hogy a személyes adat kezelésével Érintett a személyes adatai kezeléséhez történő előzetes tájékoztatás megtörténtéről és tudomásul vételéről e dokumentum, vagy annak kivonata aláírásával nyilatkozzon.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a Bank a 2018. május 25-től megkezdett személyes adatkezelés(ek)re vonatkozóan hatályos. A jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépését megelőző Bank általi, személyes adat kezelésére a személyes adat Bank általi kezelésének időpontjában hatályos adatkezelési tájékoztató az irányadó.

A Bank a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására bármikor, egyoldalúan jogosult. A módosítás a Bank korábbi Adatkezelési Tájékoztatójának hatálya alatt indult személyes adat kezelésekre a módosítás új részei tekintetében irányadó (egyebekben e személyes adatok kezelésére a személyes adat kezelésének megkezdésekor irányadó szabályok vonatkoznak), míg az Adatkezelési Tájékoztató módosulását követően indult személyes adat kezelések tekintetében teljes egészében irányadó a módosított Adatkezelési Tájékoztató (mely ezen Érintettek esetében a személyes adat kezelés megkezdésekor hatályos Adatkezelési Tájékoztatónak minősül). A Bank az Adatkezelési Tájékoztató valamennyi módosítását elérhetővé teszi a https://www.erstebank.hu/hu/adatkezelesi weboldalon. Amennyiben a módosítás jogszabályváltozás, vagy hatósági határozat okán szükséges, vagy amennyiben a módosítás a személyes adat kezeléssel kapcsolatos kérdést nem érint (pl. adatvédelmi tisztviselő változása, vagy egyéb technikai jellegű változás esetén), a módosítás a módosítást megelőző személyes adat kezelésekre is kiterjed.

A Bank az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, és amennyiben a GDPR előírja, a Bank az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről tájékoztatja az Érintettet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (a „NAIH”).

A Bank tájékoztatja az Érintettet, hogy hozzájárulása esetén online személyi kölcsön igénylés esetén (mint egyedi ügyben) a Bank személyes adatainak felhasználásával kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt végez. Ezen automatizált döntéshozatal során ellenőrzésre kerül az Ön életkora, jövedelmi helyzete, rendszeres jövedelem jóváírása, munkáltatója, Központi Hitelinformációs Rendszerben tárolt adatai,  hitelkitettsége, egyéb hitelein tanúsított visszafizetési magatartása.  Amennyiben az Érintett megfelel a minimális kritériumoknak, a Bank eldönti mennyire kockázatos az Érintettel való szerződéskötés, milyen hitelminősítésű az Érintett, amely döntés eredménye befolyásolja a felvehető hitelösszeget, vagy az igényének jóváhagyását, vagy igényének elutasítását eredményezheti.

A Bank közvetlen üzletszerzési (direct marketing) célú profilalkotást jogos érdeke alapján (marketing célú megkeresés címzettjeinek célcsoport összeállítása érdekében) végez, egyéb profilalkotást kizárólag az Érintett kifejezett, és önkéntes hozzájárulásával végez.

A Bank tájékoztatja az Érintettet, hogy személyes adatait anonimizált (azaz az Érintetthez nem kapcsolható) formában a Bank statisztikai célokból felhasználja.

A Bank tájékoztatja a székhelyére, telephelyére, illetve bankfiókjaiba belépő, ATM automatáit használó Érintetteket, hogy az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti, bank- és értékpapírtitok védelme, valamint személy-, és vagyonvédelmi célból folyamatos képfelvétel rögzítés történik székhelyén, telephelyén, bankfiókjainál és ATM automatáinál a Bank személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. §-án alapuló jogos érdeke alapján. A Bank e képfelvételt az irányadó jogszabályi rendelkezés és az azon alapuló, vonatkozó fizikai biztonsági szabályzata alapján kezeli.

A Bank által biztosított online felületen használható applikációk használata során megadott személyes adatait a Bank a GDPR 6. Cikk (1) a) pontja szerinti hozzájárulása esetén, főszabály szerint hozzájárulásának visszavonásáig (melynek az applikáció használat megszüntetése is számít) kezeli.

A Bank tájékoztatja az Érintettet, hogy a Bank főtevékenységére és közvetítési tevékenységére (meghatározása: Hpt. 10. §) speciális, ágazati jogszabályok vonatkoznak, melyek irányadóak személyes adatai kezelése vonatkozásában (pl. Hpt., a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény, 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról, 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény).

A Bank, amennyiben személyes adatokat törölni köteles, e törlési kötelezettségének tényleges, végleges és helyreállíthatatlan törléssel/anonimizálással tesz eleget, és intézkedik a törlési kötelezettség alapján megsemmisítendő dokumentumok maradéktalan megsemmisítése iránt is.

A Bank az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulásával hangrögzítést végezhet, melyet a Bank a hozzájárulás visszavonásáig, legtovább azonban az Érintettel kapcsolatban kezelt egyéb személyes adat megőrzési idejéig kezeli (amennyiben a Jelen Adatkezelési Tájékoztató másként nem rendelkezik).

II. Valamennyi Érintett személyes adatának kezelésére vonatkozó tájékoztatás

1.) A Bank tájékoztatja, hogy személyes adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint, a magyar adatvédelmi hatóság (NAIH) által előírtaknak megfelelően, a személyes adat kezelésre vonatkozó elvek tiszteletben tartásával és annak megfelelően kezeli, így

 1. tisztességesen és az Érintett által átlátható módon;
 2. egyértelműen meghatározott, és jogszerű célból gyűjtött személyes adatok felhasználásával;
 3. a személyes adat kezelés célja szempontjából megfelelő, releváns és szükséges adatok kezelésével (az adattakarékosság elvének megfelelően);
 4. pontosan és naprakészen (a pontosság elvének megfelelően);
 5. a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően;
 6. olyan technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával, amelyek által biztosított a személyes adatok megfelelő biztonsága a személyes adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szemben (az intergritás és a bizalmas jelleg elve alapján);
 7. alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság elvének megfelelve.

A Bank tájékoztatja az Érintettet, hogy személyes adatait, mint önálló adatkezelő, illetve mint a jelen Adatkezelési Tájékoztató VII. pontjában meghatározott megbízók érdekében, nevében és részéről eljáró pénzügy-, kiegészítő pénzügyi/befektetési-, kiegészítő befektetési/biztosítás/ pénztári közvetítési tevékenységet végző jogi személy (utóbbi együttesen: „Közvetítő”) jogosult kezelni.  

2.) A Bank biztosítja az Ön, mint Érintett Bank általi, személyes adat kezeléséhez kapcsolódó jogainak érvényesülését.

A.) Ennek keretében a Bank személyes adatát kizárólag az irányadó adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelő jogalappal kezel, így

 1. amennyiben Ön egy, vagy több meghatározott (konkrét) célból – amely a Bank általi adatkezelés célja is – egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntesen, konkrét, előzetes tájékoztatáson (melynek a jelen Adatkezelési Tájékoztató minősül) alapuló és egyértelmű hozzájárulását adta személyes adata(i) Bank általi kezeléséhez; vagy amennyiben
 2. személyes adatainak adatkezelése olyan, a Bank, vagy amennyiben a Bank pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás közvetítőként jár el, a Bank megbízottja és Ön közötti olyan, az Ön kezdeményezésére történő szerződés létrehozásához – azaz a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez (szerződés megkötése céljából történő személyes adat kezelés) –, vagy teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön, mint Érintett az egyik fél; vagy
 3. amennyiben személyes adatainak Bank általi kezelése a Bankra vonatkozó olyan jogi kötelezettség teljesítésén alapul, amelyet uniós, vagy magyar jogszabály állapított meg; vagy
 4. amennyiben személyes adatainak Bank általi kezelése az Ön, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; vagy
 5. amennyiben személyes adatainak Bank általi kezelése a Bank vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön, mint Érintett olyan érdekei, vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatainak védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek (jogos érdek, mint személyes adat kezelési jogalap).

B.) A Bank tájékoztatja, hogy Önnek, mint Érintettnek személyes adatai Bank általi kezelésével/védelmével összefüggésben az alábbi jogai vannak:

Amennyiben személyes adatait a Bank kezeli, személyes adatainak Bank általi kezeléséhez kapcsolódóan Ön

 1. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve a Banktól a Banknál kezelt személyes adatairól. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes (Személyes adatokhoz való hozzáférés joga);
 2. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését/kiegészítését, amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatot a Bank pontatlanul/hiányosan kezeli (Helyesbítéshez való jog). Amennyiben a személyes adat helyesbítéshez/kiegészítéshez való jog gyakorlása a Bankkal kötött szerződésében szereplő személyes adat módosulását eredményezné, azt a Bank által a szerződésmódosításra az Üzletszabályzatában meghatározottak szerint teheti meg az Érintett, ennek hiányában a hatályos jogszabályok vagy a Bankkal kötött szerződésének szerződésmódosításra irányadó rendelkezései szerint;  
 3. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok törlését teljes egészében, vagy egyes, Bank által kezelt személyes adatokra vonatkozóan (Törléshez való jog). E joga alapján Ön jogosult arra, hogy a Bank helyreállíthatatlanul és véglegesen törölje /anonimizálja azon személyes adatait (és megsemmisítse a törléssel Érintett személyes adatait tartalmazó dokumentumokat), amelyek tekintetében
  1. már azon adatkezelési cél megszűnt, amelyre a Bank, mint Adatkezelő a személyes adatait gyűjtötte, vagy kezelte és más jogalap nincs személyes adatainak Bank általi kezelésére, és a személyes adat még nem került törlésre, vagy
  2. amennyiben a személyes adatainak kezelése a Banknak adott hozzájárulásán alapul, és e hozzájárulását a Bank irányában a jelen Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint visszavonta (és a Bank számára a személyes adat kezelésére nem áll fenn más jogalap);
  3. jogszerűen tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, és elsőbbséget élvező ok a Bank általi további személyes adatkezeléshez nincs;
  4. az Ön álláspontja szerint személyes adatai jogellenes kezelése történik.

   A Bank a GDPR 11. cikke alapján tájékoztatja, hogy amennyiben a Bank oldalán olyan adatkezelési cél már nem áll fenn, amely okán az Adatkezelő az Érintett személyes adatát kezelni köteles/jogosult, az Érintettről (ügyfélszámmal rendelkező Érintett esetén) a Bank személyes adat törlést/anonimizálást és dokumentum megsemmisítést követően kizárólag ügyfélszám adatot őriz meg annak érdekében, hogy egy esetleges vitás helyzetben az Érintett által megadott ügyfélszám esetén a törlés/anonimizálás megtörténte a Bank részéről igazolható legyen.
   A Bank a törlés helyett zárolja az Érintett személyes adatait, ha az Érintett azt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekét. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 4. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozását a korlátozni kívánt személyes adatkörök megjelölésével (Adatkezelés korlátozásához való jog). E joga alapján jogosult arra, hogy a Bank korlátozza személyes adatainak kezelését, amennyiben Ön vitatja azok pontosságát, vagy amennyiben az Ön véleménye szerint az adatkezelés jogellenes ugyanakkor Ön ellenzi a személyes adatok törlését, vagy amennyiben a Banknak, mint Adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez.
 5. kérheti, hogy a Bank ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról;
 6. amennyiben az Ön személyes adatai Bank általi kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja („Hozzájárulás visszavonásához való jog”). A Bank Ön által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll;
 7. jogosult arra, hogy az Ön által az Önre vonatkozóan a Bank rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy kérje a Banktól ezen adatok továbbítását másik adatkezelő részére (amennyiben a Bank általi adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy a Bankkal kötött szerződésen alapul, amelyben Ön az egyik szerződő fél és amennyiben az adott adatkezelés automatizált módon történik; „Adathordozhatósághoz való jog”). Tájékoztatjuk, hogy a Bank az Ön által, harmadik személy által a Bank számára történő személyes adat átadásra vonatkozó kérelmét (azaz az ún. Bankhoz behozni tervezetett személyes adat befogadására vonatkozó kérelmét) jelenleg nem tudja teljesíteni, tekintettel arra, hogy a Bank nem rendelkezik olyan adatkezelési folyamattal és adatkezelési céllal, amely alapján e kérelmének eleget tudna tenni, és személyes adatait célhoz kötötten tudná kezelni, így a Bank a személyes adatait tartalmazó, rendelkezésére bocsátott adathordozó átvételére és az azon található személyes adatok kezelésére jelenleg nem jogosult.
 8. Amennyiben a Bank egyedi ügyében automatizált döntéshozatalt alkalmaz, Ön jogosult arra, hogy e hozott döntés ellen kifogást emeljen („Kifogáshoz való jog”)
 9. Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a Bank által jogos érdek jogalapon kezelt személyes adatainak kezelése ellen, vagy saját helyzetével kapcsolatos okból személyes adatainak kezelése ellen a GDPR-ban meghatározott esetekben („Tiltakozáshoz való jog”);
 10. Személyes adatai Bank általi kezelésének jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat („Jogorvoslathoz való jog”)
 11. Személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogosult a Bank Adatvédelmi Tisztviselőjéhez fordulni. A Bank adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: dr. Héri Anikó; e-mail: Adatvedelem@erstebank.hu; tel.: +36 (1) 268-4444.

C.) Érintettként személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítésével kapcsolatos kérdéseit/kéréseit az alábbi elérhetőségeken közölheti a Bankkal: 

 1. Írásban, a Bank székhelyének címére (Erste Bank Hungary Zrt.; 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) megküldött levélben (a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelem sablonja a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. sz. melléklete);
 2. A Bank bármely bankfiókjában leadott írásbeli kérelem útján;
 3. A Bank telefonos ügyfélszolgálatán szóban, rögzített vonalon (TeleBank telefonszáma: +36 (1) 298-0222; kiemelt ügyfeleinknek: +36 (1) 298-0196);
 4. E-mail-en az erste@erstebank.hu címen;
 5. Netbank felületről továbbított e-mail-en keresztül. 

Tekintettel a Bank Érintetti személyes adatok/banktitok/értékpapír-titok/biztosítási titok/üzleti titok védelmére vonatkozó kötelezettségére, a Bank a személyes adat kezelésre vonatkozó Érintetti kérelem teljesítése esetén az Érintett minőségére (ügyfél, igénylő, stb.) tekintettel, az Érintett megfelelő, jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti azonosítását elvégzi, és az Érintett kérelmének/kérésének a Bank kizárólag az Érintett (Érintetti minőségének megfelelő szintű) azonosítását követően jogosult eleget tenni.

A NAIH által a személyes adatkezelésekkel kapcsolatos kérelmek érintett általi megküldésére rendszeresített kérelmet a Bank befogadja, amennyiben az azon kitöltendőként megjelölt személyes adatok maradéktalanul feltüntetésre kerültek és az Érintett által aláírásra kerül e kérelem. Amennyiben e kérelmen az Érintett nem adott meg valamennyi, azonosításhoz szükséges személyes adatot, az Érintettet a Bank személyes adatai kiegészítésére hívja fel a kérelem megválaszolhatósága érdekében.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató III. 1.)-7.)  pontja alá tartozó Érintett személyes adat kezelésére vonatkozó kérelmét (a NAIH által rendszeresített formanyomtatványon felül) családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, édesanyja születéskori neve, személyazonosító okmányának típusa és száma, lakcímkártyájának száma, valamint levelezési címe megadásával kérheti (írásbeli, vagy a Bank bankfiókjában tett kérelem esetén a kérelem aláírásával), amelyen, amennyiben arról tudomása van az Érintettnek, a Bank e kérelemben kéri megadni az Érintett ügyfélszámát.

A Bank munkavállalója, vagy volt munkavállalója személyes adat kezelésre vonatkozó kérelmét (a NAIH által rendszeresített formanyomtatványon felül) családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, édesanyja születéskori neve, és TAJ száma megadásával és írásbeli, vagy a Bank bankfiókjában tett kérelem esetén a kérelem aláírásával kérheti.

A Bank munkavállalója, vagy volt munkavállalója személyes adatainak védelmére vonatkozó kérelmét (a NAIH által rendszeresített formanyomtatványon felül) családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, édesanyja születéskori neve, és TAJ száma megadásával és írásbeli, vagy a Bank bankfiókjában tett kérelem esetén a kérelem aláírásával nyújthatja be.

A Bank jelen Adatkezelési Tájékoztató III. 10.) pont alá tartozó Érintett (Egyéb Érintett) személyes adat kezelésére vonatkozó kérelmét írásban (a NAIH által rendszeresített formanyomtatványon felül) a Bank részére megadott és a Bank által kezelt személyes adatok típusának felsorolásával (a kezelt adat, pl. név, e-mail cím, telefonszám), valamint a személyes adat kezelés Bank általi okának/céljának feltüntetésével kérheti.

Amennyiben az Adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során a Bank banktitoknak minősülő személyes adatot harmadik személy részére köteles átadni, a banktitok védelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a kérelmet a Bank teljes bizonyító erejű okirati vagy közokirati forma esetén teljesíti a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) 161. § (1) alapján.

Amennyiben az Érintett személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a fentiek szerint tette meg és a Bank az adott Érintett megfelelő, adatbiztonsághoz és/vagy banktitok védelemhez szükséges (jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti) azonosítását nem tudta elvégezni, az Érintettet a Bank hiánypótlásra hívja fel, amelynek elmulasztása, vagy nem teljesítése esetén a kérelem megválaszolását a Bank nem tudja teljesíteni. A Bank által kért, szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység elvégzésére történő felhívástól a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele.

A Bank az Érintett személyes adat kezelésével kapcsolatos kérelmét nem tekinti panasznak, azonban amennyiben az Érintett személyes adat kezelésével kapcsolatos kérelmében az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek és a Bank panaszkezelési szabályzatának megfelelő panaszt tesz, a személyes adat kezelésével kapcsolatos Érintetti kérés és a panasz egy értesítés keretében (a megfelelő tájékoztatások alkalmazása mellett) megválaszolható.

A Bank a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérések teljesítését/arra történő válaszadást indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb azonban a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül teljesíti. Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható a Bank által a Bankhoz történő benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli indokolt, Érintettnek küldött tájékoztatással.

D.) Adatpontosság biztosítása

A Bank Üzletszabályzatában foglalt együttműködés és tájékoztatás elve alapján szükséges a kezelt személyes adatok pontosságáról gondoskodni. Ezért a Bank által kezelt kapcsolattartási adatain a Bank a GDPR 5. cikk (1) d) pontja szerinti pontosság elvének biztosítása, valamint adatpontosítás (adattisztítás) érdekében megkeresheti Önt kapcsolattartási adatainak frissítése érdekében. Amennyiben az adatpontosítás szerződéses adat módosításával lehetséges, azt a Bank Üzletszabályzata szerint a szerződésmódosításra irányadó szabályoknak megfelelően szükséges megtenni.

E.) Reklám (direct marketing) megkeresés közvetlen megkeresés módszerével

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6.§ (1) bekezdése alapján a Bank tájékoztatja az Érintetteket, hogy (gazdasági) reklámot (fogalma: Grt. 1. § d)) természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, a postai címzett reklámküldemény és a nem automatizált hívórendszeren keresztüli telefonos megkeresés kivételével) kizárólag akkor közöl maga, vagy megbízottja útján az Érintettel, amennyiben ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult. A Bank a hozzájáruló nyilatkozatot tevő természetes személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó – személyes adat kizárólag a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető (legfeljebb azonban a IV. 13. pontban meghatározott időpontig), és harmadik fél számára kizárólag az Érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A Bank az Érintettet a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglaltak szerint, az ott meghatározottak feltételek fennállása esetén maga, vagy megbízottja útján megkeresheti. A Bank nyilvántartást vezet arról, aki az e törvény szerinti megkeresés ellen tiltakozását fejezte ki a további Bank, vagy megbízottja általi megkereséssel szemben.  

F.) Tájékoztatás módja

A Bank az általa kezelt, az Érintettől származó, valamint az Érintetti tevékenység alapján a Bank részére ismertté váló, valamint az Érintettről a Bank által levont következtetések útján nyert személyes adatok kezeléséről az Érintettet a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja. 

Amennyiben a Bank által kezelt személyes adatait nem Ön bocsátotta a Bank rendelkezésére, a Bank Önt személyes adatainak kezeléséről a GDPR 14. cikke alapján, és annak megfelelően külön tájékoztatja, a GDPR 14. cikk (5) bekezdésben foglalt eset(ek) fennállásának kivételével.

Amennyiben a személyes adat Öntől, mint Érintettől származik, azon nyomtatványok, melyek kitöltésével az Ön személyes adatai a Bank kezelésébe kerültek, tartalmazzák az Önről a Bank által kezelt személyes adatok típusait.

G.) Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Bank valamely személyes adat kezelésére jogosult, a személyes adat kezelésére való joga alapján a Bank kezeli az adott személyes adatot tartalmazó valamennyi kapcsolódó dokumentációt is a dokumentáción szereplő személyes adat teljes kezelési időtartama alatt.

A Bank tájékoztatja az Érintettet, hogy a Bank általi személyes adat kezelési időtartam meghosszabbodik (az alábbi személyes adat kezelési idővel; vagy az abból hátralevő idővel), amennyiben a Bank számára nyitva álló, személyes adat kezelési időtartam leteltekor az Érintettel szemben peres eljárás, büntetőeljárás, vagy követeléskezelési eljárás, vagy más olyan eljárás van folyamatban, amely eljárás során a személyes adat kezelése a Bank részéről jogi igényének érvényesítéséhez/a Bank jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges. 

Az Ön személyes adatai (további) kezelésének esete, formája és célja

A személyes adat kezelés időtartama

A személyes adat kezelés jogalapja

1.) Polgári peres eljárásban a Bank javára ítélt, az ellenérdekű felet pénzfizetésre kötelező ítélet, vagy egyezségkötés esetén, amennyiben megtérülés/fizetési kötelezettség teljesítése nem történt meg

Az ítélet jogerőre emelkedését követő 5 év (végrehajtási jog elévülése), a munkajogi jogviszonyból eredő igények, mely esetében 3 év, kivéve amennyiben ezen elévülési idő megszakad, vagy nyugszik.

A végrehajtási jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja  

 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 57. §, Mt. 286. §-án alapuló Banki jogos érdek

2.) (i) Peres eljárásban a Bank javára ítélt, az ellenérdekű felet pénzfizetésre kötelező ítélet esetén, amennyiben a Bank javásra megtérülés megtörtént;

(ii) A Bankkal szemben a felperes javára ítélt pénzkövetelés esetén, amennyiben a felperes részére megtérülés megtörtént;

(iii) A Bankkal történő egyezségkötés esetén (akár a peres eljárásban, akár azon kívül történik az egyezségkötés), amennyiben a fizetésre köteles fél teljesítette fizetési kötelezettségét

A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a Szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján

A Számviteli törvény 169. § (2)

3.) (i) Peres eljárásban hozott, fizetési kötelezettséggel nem járó ítélet esetén, akár a Bank, akár az ellenérdekű fél került marasztalásra;

(ii) Fizetési kötelezettséget nem tartalmazó egyezségkötés esetén (az egyezségkötés akár a peres eljárásban, akár azon kívül történik)

Az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 5 év, kivéve amennyiben ezen elévülési idő megszakad, vagy nyugszik.

A Ptk. 6:22. § (1)-án alapuló Banki jogos érdek

4.) Folyamatban levő peres eljárás

A peres eljárás teljes időtartama alatt és a peres eljárás eredménye függvényében a jelen táblázat 1.)-3.) pontja szerinti vonatkozó megőrzési ideig

A Ptk. 6:22. § (1)-án alapuló Banki jogos érdek

5.) Követeléskezelési, behajtási eljárás, mely eredményesen (teljes megtérüléssel, vagy elengedett követeléssel) zárult

 

A követeléskezelési eljárás eredményes befejezését követő megtérülés időpontját követő éves beszámoló elfogadása évét követő 8 év

A Számviteli törvény 169. § (2)

6.) Személyes adatainak kezelésével/védelmével kapcsolatos adatvédelmi kérdés(ei)/kérései, és az arra adott Banki válasz(ok) esetén a kérés teljesítésével kapcsolatos információkkal együtt

A kérésre adott válaszlevél keltétől számított 5 év

A Ptk. 6:22. § (1)-án alapuló Banki jogos érdek

A Bank peres nyilvántartásának peres felekre és az ítélt dologra vonatkozó elektronikus adatai (az elektronikusan tárolt dokumentumok kivételével) a Bank jogos érdeke (res iudicata bizonyíthatósága) okán nem kerülnek törlésre/anonimizálásra.

A tulajdonjogi igényt megtestesítő okiratok nem kerülnek megsemmisítésre, tekintettel arra, hogy a tulajdonjogi igények nem évülnek el.

Amennyiben a Társaságnak személyes adatokat az Érintett Adathordozhatósághoz való joga alapján az Érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, a Társaság a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretében tájékoztatja és felhívja e címzett harmadik személyt arra, hogy a Társaság által az Érintett vonatkozásában átadott személyes adatokat nem használhatja saját céljára, és ezen személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint kezelheti. A Társaság az Érintett kérésére harmadik személy részére megfelelően továbbított személyes adatok harmadik személy általi felhasználásáért felelősséget nem vállal. 

III. Személyes adat kezelés főbb Érintetti típusonként

A Bank tevékenységével összefüggésben kezelt személyes adatok Érintettjei jellemzően az alábbi Érintettek: 

 1. Ügyfél: valamennyi természetes személy, aki a Banktól, mint pénzügyi intézménytől pénzügyi szolgáltatást/kiegészítő pénzügyi szolgáltatást (a „Szolgáltatás”) vesz igénybe (Hpt. 160. § (2) bek.);
 2. Igénylő: valamennyi természetes személy, aki Szolgáltatás igénybevétele céljából lép kapcsolatba a Bankkal, de a Szolgáltatást nem veszi igénybe (Hpt. 160. § (2) bek.);
 3. Adóstárs, kezes, egyéb biztosítékot nyújtó természetes személy: a pénzügyi szolgáltatási-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási szerződés (a „Szerződés”) teljesítésében az adós Ügyfél mellett bevont személy, aki a Szerződés alapján és a Szerződésben foglaltak szerint az adós Ügyfél mellett/helyett helytállni tartozik, amennyiben fizetési kötelezettségének teljesítését az adós Ügyfél elmulasztja;
 4. Meghatalmazott: természetes személy, aki más természetes, vagy jogi személy képviseletében eljár a Ptk. 6:11. § alapján;
 5. Befizető: Az ügyfél Banknál vezetett számlájára készpénzt befizető természetes személy;
 6. Kedvezményezett: az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja (Pft. 2. § 12.);
 7. Kapcsolattartó: aki a Szerződésben a Bankkal szerződő fél részéről a szerződő féllel való kapcsolattartás érdekében megjelölt személy;
 8. Munkavállaló
 9. Korábbi munkavállaló
 10. Egyéb Érintett (így különösen hírlevél feliratkozó, szerződéses partner kapcsolattartója): e körbe tartozik valamennyi Érintett, aki nem tartozik a jelen Adatkezelési Tájékoztató III. pont 1.)-9.) alpontjában meghatározott érintetti körbe

A Bank személyes adatokat elsősorban azzal a céllal kezel, hogy az Érintettel pénzügyi szolgáltatás teljesítésére irányuló Szerződést kössön, és azt mind a Bank mind a vele Szerződést kötött Érintett teljesíteni tudja.  

Amennyiben a Bank által kezelt személyes adat bank-, értékpapír-, biztosítási titoknak, vagy más védett titokkörbe tartozó adatnak (pl. üzleti titok) minősül, a Bank e személyes adatot az adott titokköre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kezeli a személyes adat védelmére vonatkozó rendelkezéseken felül.

IV. Az egyes Érintettek személyes adatai kezelésének speciális szabályai

1.) Az Adatkezelés Tájékoztató III.1. pontjában felsorolt természetes személyek közül az Ügyfél, az adóstárs, a kezes, az egyéb biztosítékot nyújtó természetes személyek személyes adatait (és az ezen személyes adatokat tartalmazó esetleges dokumentumo(ka)t) a Bank az alábbiak szerint fogja kezelni (adatkezelést megelőző tájékoztatás)/kezeli (az adatkezelés megkezdésétől). A Bank a jelen pont szerinti Érintettek személyes adatait a személyes adat védelemre vonatkozó szabályok mellett a Hpt. 160. § (1) bekezdése alapján banktitoknak minősülő adatként kezeli, a Hpt. banktitok védelmére vonatkozó szabályai szerint. 

Az Ön személyes adatai kezelésének célja

A személyes adat kezelés jogalapja

A személyes adat kezelés időtartama

1. Az Érintett kérésére történő, a Bankkal kötendő szerződés megkötéséhez szükséges adatkezelés a Szerződés megkötését megelőzően

GDPR 6. cikk (1) b), a Szerződés megkötése érdekében a Szerződés megkötését megelőző személyes adat kezelés

Szerződéskötés esetén a Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a Szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a „Számviteli törvény”) 169. § (2) bekezdés alapján);

Szerződés kötés elmaradása esetén, amennyiben a IV. 1.) 3. pontja szerinti ügyfél-átvilágítás megkezdődött, a Szerződés meghiúsulásától számított 5 (öt) évig a Hpt. 166/A. § (2) bekezdése alapján, ennek hiányában 6 (hat) hónapig. 

2. Előminősítés (azaz annak előzetes felmérése az Ön által megadott személyes adatok alapján, hogy a Bank Ön által igényelni szándékozott termékére vonatkozóan fennállhat-e jogosultsága)

GDPR 6. cikk (1) b), a Szerződés megkötése érdekében a Szerződés megkötését megelőző személyes adat kezelés

Szerződéskötés esetén a Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a Szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján);

Szerződés kötés elmaradása esetén amennyiben a IV. 1.) 3. pontja szerinti ügyfél-átvilágítás megkezdődött, a Szerződés meghiúsulásától számított 5 (öt) évig a Hpt. 166/A. § (2) bekezdése alapján, ennek hiányában 6 (hat) hónapig. 

3. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a „Pmt.”) 6. §, 7. § szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség Bank általi teljesítése

A Pmt. 6. §, 7. § – jogi kötelezettség teljesítése

A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év (A Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján)

4. A Pmt. 7. § (8) alapján történő okirat másolás – fénykép nélkül – az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása érdekében

A Pmt. 7. § (8) – jogi kötelezettség teljesítése.

A Szerződés teljes megőrzési ideje alatt.

5. A Bankkal kötött Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés (ideértve az esetleges követeléskezelés érdekében történő, alábbi 11. pontban rögzített személyes adatokon kívüli személyes adatkezelést is)

GDPR 6. cikk (1) b) pont

A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a Szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján

6. Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adatátadás és lekérdezés – jogszabályi kötelezettség alapján –

A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a „KHR törvény”) 5. § (2) és (7) – jogi kötelezettség teljesítése

 

A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a Szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján

7. Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adatátadás – az Érintett hozzájárulása alapján

GDPR 6. cikk (1) a) pont, az Érintett hozzájárulás

A KHR tv. 8. § (2) bekezdése szerinti megőrzési idő kezdetétől számított 5 év

8. Kockázatkezelési (hitelbírálati célból) történő személyes adat kezelés

A Hpt. 98. § (1), (2), 99. § (3), 361/2009.(XII.30.) Kormány rendelet – jogi kötelezettség teljesítése

A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a Szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján

9. Minőség-ellenőrzés/minőség-biztosítás

A Hpt. 107. § (1), (2), 108. § (5) e), i) pontja – jogi kötelezettség teljesítése

A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a Szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján

10. Csalás-megelőzés/csaláskezelés

A Hpt. 107. § d), g) – jogi kötelezettség teljesítése

 

Hpt. 165. § (5)

A fizetési műveletből eredő követelés elévüléséig (Hpt. 165. § (5))

11. Követeléskezelési célú adatkezelés

(e-mail, telefonszám, hangrögzítés)

A Bank jogos érdeke alapján; GDPR 6. cikk (1) f)

A Szerződés teljes megőrzési ideje alatt (azaz a Szerződésből eredő követelés megszűnését követő év végétől számított 8 évig – Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése)

12. Közvetlen üzletszerzési célból történő profilalkotás

A Bank jogos érdeke alapján; GDPR (47)

Sikeres Érintetti tiltakozásig, ennek hiányában a Bank jogos érdekének fennállásáig

13. Marketing (reklám) közvetlen megkeresés módszerével történő megküldése céljából a Bank és annak Leányvállalatai részéről, ajánlat küldés a Bank részéről

A GDPR 6. cikk (1) a) alapján tett hozzájárulás

Az adatkezelési cél megvalósulásáig/ hozzájárulás visszavonásig, ennek hiányában a Szerződés teljes megőrzési ideje alatt (azaz a Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a Szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján

14. Szolgáltatás iránt érdeklődővel való kapcsolattartás (e-mail cím, telefonszám, facebook felhasználónév, viber felhasználónév)

A GDPR 6. cikk (1) a) alapján tett hozzájárulás

Az adatkezelési cél megvalósulásáig/ hozzájárulás visszavonásig, ennek hiányában amennyiben Szerződéskötés történt, a Szerződés teljes megőrzési ideje alatt (azaz az utolsó számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig – A Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján –). Szerződés kötés elmaradása esetén amennyiben a IV. 1.) 3. pontja szerinti ügyfél-átvilágítás megkezdődött, a Szerződés meghiúsulásától számított 5 (öt) évig a Hpt. 166/A. § (2) bekezdése alapján, ennek hiányában 6 (hat) hónapig.

15. Panaszkezelés (a panasz és a panasszal kapcsolatos dokumentációk és a panaszra adott válaszlevél) 

A Hpt. 288. § (3) – jogi kötelezettség teljesítése

A panaszra adott válaszlevél keltétől számított 5 év a Hpt. 288. § (3) alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Az igényléshez/Szerződéshez csatolt okiratok/dokumentumok hitelességének ellenőrzése

A GDPR 6. cikk (1) a) alapján tett hozzájárulás

Az adatkezelési cél megvalósulásáig/ hozzájárulás visszavonásig, ennek hiányában amennyiben Szerződés kötés történt, a Szerződés teljes megőrzési ideje alatt (azaz az utolsó számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig – A Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján –). Szerződés kötés elmaradása esetén amennyiben a IV. 1.) 3. pontja szerinti ügyfél-átvilágítás megkezdődött, a Szerződés meghiúsulásától számított 5 (öt) évig a Hpt. 166/A. § (2) bekezdése alapján, ennek hiányában 6 (hat) hónapig.  

17. Hangrögzítés joghatályos nyilatkozat (pl. Szerződés kötés), vagy panasz megtétele céljából

A Hpt. 288. § (2), az európai parlament és a tanács 2014/65/EU irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (MIFID 2 rendelet) – jogi kötelezettség teljesítése

Joghatályos nyilatkozat esetén, amennyiben az Szerződés kötéshez vezet, Szerződés megszűnését követő év végétől számított 8 év (Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése).

Panasz esetén a panaszra adott választ követő 5 év

18. Személyes adat különleges kategóriájába tartozó személyes adat kezelése, amennyiben e személyes adat ténylegesen felhasználásra kerül, legfeljebb e felhasználás időtartamára

A GDPR 9. cikk (2) a) alapján tett hozzájárulása esetén, vagy a GDPR 9. cikk (2) b)-j) pontja szerinti jogszabályi felhatalmazás alapján

A hozzájárulás visszavonásáig, vagy legkésőbb az adatkezelési cél megvalósulásáig

19. Erste Group Bank AG (székhelye: Am Belvedere 1. A-1100 Bécs) mint az Adatkezelő tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkező tag részére történő adatátadás az Erste Group Bank AG ellenőrző befolyással összefüggő egyes jogainak gyakorlása érdekében, a Bank Erste Group Bank AG (a Bank anyavállalata) felé fennálló beszámolási kötelezettségek teljesítése, döntés kérése vagy utólagos tájékoztatás megadása céljából

A Hpt. 164. § e) pontja (a Bank, mint Adatkezelő igazgatóságának írásbeli hozzájárulása) alapján

A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat (melynek a Szerződés megszűnése is minősül) kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdés alapján

20. EGT-tagállamon kívüli adattovábbítás (amennyiben a Bank alkalmazza) és ezen Adatkezelési Tájékoztatóban e tény kifejezetten megjelenik

Az Érintett GDPR 6. cikk (1) a) alapján tett hozzájárulása, vagy a GDPR 45. cikk (1)/ 46. cikk (1) bekezdése, valamint adatfeldolgozó esetén a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozási szerződés megkötése

Hozzájáruláson alapuló adattovábbítás esetén az adatkezelési cél megvalósulásáig/Érintett hozzájárulásának visszavonásig, egyéb esetben a GDPR 45. cikk (1)/ 46. cikk (1) bekezdése szerinti feltételek fennállásáig/adatfeldolgozási szerződés megszűnéséig, amelyik e két tényező közül hamarabb következik be.

21. Piackutatási, kapcsolattartási lista, üzletszerzési lista összeállítása céljából történő személyes adat kezelés

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény 3. §, 17-19. §

1. nincs a megőrzési időre jogszabályi kötelem, tehát az Érintett tiltásáig időkorlát nélkül

2. megtiltás esetén a tudomásra jutást követően azonnali végleges és helyreállíthatatlan törlés/anonimizálás

22. Az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, az üzleti, bank- és értékpapírtitok védelme, valamint személy-, és vagyonvédelmi célú elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített képfelvétel folyamatos rögzítése céljából

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. §-án alapuló Banki jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)

 

Felhasználás hiányában a kamerafelvételekre legfeljebb a rögzítéstől számított: 60 nap (A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (4))

23. Automatizált döntéshozatal egyedi ügy(ek)ben

a GDPR 22. cikk (2) bekezdés c) szerinti jogalapon (az Érintett kifejezett hozzájárulása)

Az adatkezelési cél megvalósulásáig/Érintett hozzájárulásának visszavonásig, legtovább azonban a Szerződés teljes megőrzési idejéig

24. Amerikai Egyesült Államok-beli/CRS tagországbeli kapcsolat feltárása

A Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról szóló 2014. évi XIX. tv. (FATCA); A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény; Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig (Pmt. 56. §, 57. §)

25. Tényleges tulajdonos személyes adatai

Pmt. 8. § (2) és 9. § (1) szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése

az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig (Pmt. 56. §, 57. §)

26. Egyéb célú hangrögzítés (a fenti 11. és 17. ponton felüli hangrögzítés)

a GDPR 22. cikk (2) bekezdés c) szerinti jogalapon (az Érintett kifejezett hozzájárulása)

A Szerződés teljes időtartama

27.) Visszaélés-bejelentés fogadása, kezelése, a visszaélés-bejelentő rendszer működtetése

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 16. § (5) és (6) bekezdése

Amennyiben a bejelentés nem megalapozott, vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül töröli a Bank.

Amennyiben a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli a Bank

A Bank tájékoztatja az Érintettet, hogy termékfejlesztési céllal anonimizált személyes adatok felhasználása történik a Bank részéről.

Amennyiben személyes adatának kezelése a Bank részéről a fenti táblázat szerint hozzájárulásán alapul, személyes adatait e hozzájárulása alatt, hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában pedig mindaddig kezeli a Bank, ameddig személyes adatainak kezelésre a Bank bármely jogcímen jogosult (kivéve, amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató valamely hozzájárulás alapján kezelt személyes adat Bank általi kezelésére ezen időtartamnál rövidebb időt jelöl meg).

Amennyiben a Bankkal olyan Szerződést kötött, amelynek használatához telefonszám (pl. SMS szolgáltatás) és/vagy e-mail cím használata szükséges, abban az esetben e személyes adatait a Bank a fenti táblázat 5. pontja szerinti jogalapon és időtartam alatt, a Szerződés teljesítése céljából kezeli, kivéve amennyiben szerződésmódosítás keretében az adott elérhetőségi adatát megváltoztatja (mely esetben a korábbi személyes adatok a Bank véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja).

 

2.) Az Adatkezelési Tájékoztató III.1. pontjában felsorolt természetes személyek közül az Igénylő személyes adatait (és az ezen személyes adatokat tartalmazó esetleges dokumentumo(ka)t) a Bank az alábbiak szerint fogja kezelni (adatkezelést megelőző tájékoztatás)/kezeli (az adatkezelés megkezdésétől). A Bank a jelen pont szerinti Érintettek személyes adatait a személyes adat védelemre vonatkozó szabályok mellett a Hpt. 160. § (1) bekezdése alapján banktitoknak minősülő adatként kezeli, a Hpt. banktitok védelmére vonatkozó szabályai szerint.

 1. A Bank az igénylő személyes adatait a személyes adat védelemre vonatkozó szabályok mellett a Hpt. 160. § (2) bekezdése alapján banktitoknak minősülő adatként kezeli, a Hpt. banktitok védelmére vonatkozó szabályai szerint.

  Amennyiben Ön vonatkozásában a Bank hitelbírálatot folytatott le, azonban hitelkérelmét a Bank elutasította, a hitelbírálat lefolytatásához szükséges valamennyi személyes adatát és az azokat tartalmazó dokumentumot a Szerződés meghiúsulásától számított 5 (öt) évig kezeli a Bank Hpt. 166/A. § (2) bekezdésén alapuló jogos érdeke alapján, melyet követően véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja.

  Amennyiben személyes adatának kezelése a Bank részéről kizárólag hozzájárulásán alapul (és más jogcím személyes adatainak kezelésére a Bank részéről nem áll fenn), személyes adatait e hozzájárulása alatt hozzájárulásának visszavonásáig, legfeljebb azonban 6 (hat) hónapig kezeli, ezen időtartamot követően személyes adatát a Bank véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja.
 2. Amennyiben Ön Szerződés megkötésére vonatkozó igényét, érdeklődését, szándékát a Bank részére kifejezte, azonban a Szerződés megkötése érdekében a Pmt. szerinti azonosítás megkezdésére nem került sor a Bank, vagy Közvetítője részéről, a Bank személyes adatait (hozzájárulásával) a személyes adat Bank részére történő megadását követő 6 hónapig, vagy amennyiben ezen időtartamon belül hozzájárulását visszavonta, e hozzájárulás visszavonásáig kezeli, ezen időtartamot követően személyes adatát a Bank véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja.

3.) Az Adatkezelés Tájékoztató III.1. pontjában felsorolt természetes személyek közül a Szerződés tekintetében Kedvezményezett, a Szerződéses kapcsolattartó, és a Szerződést kötő fél egyéb közreműködője (különösen tolmács, fordító), valamint a  Szerződés megkötése, teljesítése érdekében eljáró Meghatalmazott személyes adatait (és az ezen személyes adatokat tartalmazó esetleges dokumentumo(ka)t) a Bank az alábbiak szerint fogja kezelni (adatkezelést megelőző tájékoztatás)/kezeli (az adatkezelés megkezdésétől). A Bank a jelen pont szerinti Érintettek személyes adatait a személyes adat védelemre vonatkozó szabályok mellett a Hpt. 160. § (1) bekezdése alapján banktitoknak minősülő adatként kezeli, a Hpt. banktitok védelmére vonatkozó szabályai szerint.

A Szerződés tekintetében Kedvezményezett, a Szerződéses kapcsolattartó, és a Szerződést kötő fél egyéb közreműködője (különösen tolmács, fordító), valamint a Szerződés megkötése, teljesítése érdekében eljáró Meghatalmazott személyes adatainak és a személyes adatokat tartalmazó esetleges dokumentumok kezelése

A GDPR 6. cikk (1) f) alapján, a Bankkal szerződő fél jogos érdeke alapján

A GDPR 6. cikk (1) f) pontja

4.)  Az Adatkezelési Tájékoztató III.1. pontban felsorolt természetes személyek közül a Befizető személyes adatait (és az ezen személyes adatokat tartalmazó esetleges dokumentumo(ka)t) a Bank az alábbiak szerint fogja kezelni (adatkezelést megelőző tájékoztatás)/kezeli (az adatkezelés megkezdésétől). A Bank a jelen pont szerinti Érintettek személyes adatait a személyes adat védelemre vonatkozó szabályok mellett a Hpt. 160. § (1) bekezdése alapján banktitoknak minősülő adatként kezeli, a Hpt. banktitok védelmére vonatkozó szabályai szerint.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a „Pmt.”) 6. §, 7. § szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség Bank általi teljesítése jogalapján

A Pmt. 6. §, 7. § – jogi kötelezettség teljesítése

A Szerződéshez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év (A Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján)

5.) Amennyiben Ön az Adatkezelési Tájékoztató III.1. pontja szerinti Egyéb Érintettnek minősül, személyes adatait (és az ezen személyes adatokat tartalmazó esetleges dokumentumo(ka)t) a Bank az alábbiak szerint fogja kezelni (adatkezelést megelőző tájékoztatás)/kezeli (az adatkezelés megkezdésétől).

i.) Az Ön, mint Egyéb Érintett személyes adatának Bank általi kezelése, kifejezett, önkéntes hozzájárulása esetén, a hozzájárulásának visszavonásáig, a hozzájárulásában megadott adatkezelési célból, legfeljebb azonban a személyes adat kezeléshez történő hozzájárulásának megadását követő 5 évig történik a Bank által. Amennyiben ezen időtartamon túli jogalap a személyes adat kezelésére a Bank részéről nem áll fenn, személyes adatát a Bank véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja.

ii.) Egyéb Érintettként a Bank személyes adatainak kezelésére hozzájárulásán felül, vagy hozzájárulásának hiányában a jelen Adatkezelési Tájékoztató II.2.) A.) ii)-iv) szerinti valamely jogalapon, jogszerű adatkezelési célból jogosult, e jogalap és adatkezelési cél fennállásáig, ezen időtartamot követően személyes adatát a Bank véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja.

iii.) Az egyes Egyéb Érintettekre vonatkozó tájékoztatás személyes adataik kezeléséről.

a.) Hírlevél feliratkozó (hírlevél küldés érdekében megadott) személyes adatait a Bank az Ön, mint Érintett leiratkozásának megtörténtéig kezeli abból a célból, hogy Ön kérése szerinti hírlevelet az Ön által megadott elérhetőségen kapjon. A leiratkozás a hírlevélen található leiratkozás gombra kattintással gyakorolható.

b.) A Bank által üzemeltetett weboldal használatával a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön eszközéről (melyből Önre vonatkozó személyes adat nem állapítható meg), illetve azon ún. számítógépes „sütiket” (cookie) helyezhet el a Bank annak céljából, hogy 

 • a Bank információt gyűjtsön az eszközéről,
 • ezen információk segítsék Önt online tranzakciók igénybevételekor, vagy
 • ezen információk felhasználásra kerüljenek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához.

A cookie használattal kapcsolatos részletszabályokat a Bank az alábbi webhelyen teszi elérhetővé: https://www.erstebank.hu/hu/cookie-policy

c.) Kapcsolattartói, meghatalmazotti, egyéb közreműködői személyes adatok kezelése a Bank által kötött, nem pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződések esetében

A Bank és szolgáltató között a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) szerint létrejött szerződésben meghatározott kapcsolattartó, meghatalmazott, egyéb közreműködői személyek személyes adatainak kezelése azon fél érdekében (szerződés teljesítésének teljesíthetősége, mint jogos érdek) történő személyes adat kezelésnek minősül, amely fél részéről az adott természetes személy eljár. A kapcsolattartó, meghatalmazott, egyéb közreműködő természetes személy személyes adatainak kapcsolattartási célú kezelése ellen tiltakozhat a Banknál, sikeres tiltakozás esetben a Bank a személyes adat kezelést megszünteti, egyéb esetben a Bank/a Bankkal szerződő fél jogos érdeke jogalapon a Bank a kapcsolattartó, mint Egyéb Érintett személyes adatait a Bank és a szolgáltató között fennálló szerződés teljes megőrzési idejéig kezeli, mely megőrzési idő a Bank és a szolgáltató közötti szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 5 év, amennyiben a Felek között nincs jogvita (és amennyiben az elévülési idő nem szakad meg, vagy az nem nyugszik). 

d.) A Bank Korábbi munkavállalója személyes adatainak kezelése

A Bank Korábbi munkavállalójának személyes adatait a Bank a jelen pontban foglaltak szerinti célból, jogalapon és időtartamig kezeli a jelen Adatkezelési Tájékoztató Általános részében meghatározott módon.

 1. Az e pont szerinti Érintett munkaszerződését, valamint a bér-, és járulék fizetésével kapcsolatos személyes adatait A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 4. § alapján nem jogosult a Bank selejtezni, így az ezen személyes adatokat tartalmazó dokumentumok és adatbázisban tárolt adatok megőrzési ideje e törvényi megőrzési időhöz igazodik. E személyes adatok Bank általi kezelésének a célja a Bank jogi kötelezettségének teljesítése.
 2. A Bank a jelen pont szerinti Érintett munkaviszonyával összefüggésben kezelt egyéb személyes adatait és az adott személyes adatokat tartalmazó dokumentációkat A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.”) 286. § (1) alapján a munkaszerződés megszűnését követő 3 évig kezeli, az Érintett hozzájárulása, mint jogalap alapján kezelt személyes adatai kivételével. A jelen pont alá tartozó Érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat a Bank e hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb azonban Mt. 286. § (1) alapján a munkaszerződés megszűnését követő 3 évig kezeli

e.) Állásajánlatra jelentkezők személyes adatainak kezelése

A Bank Karrier portálján (http://karrier.erstebank.hu) beérkezett Érintetti személyes adatok kezelésének a célja, hogy a regisztrált jelentkező adatait a Bank a megüresedő munkakörök betöltése során figyelembe vegye, a beérkező pályázatokat nyomon kövesse, illetve e célból a rendszerben történő adatrögzítést követően azok törléséig tárolja. Érintett adatait berögzítheti, illetve dokumentumként fényképes önéletrajzát, kísérő levelét (motivációs levelét) és egyéb iratait (pl. iskolai végzettséget igazoló iratok másolatát) csatolhatja a rendszer által felkínált módon és formátumban.

Érintett jogosult a felület használatát biztosító jelszavát, vagy rögzített személyes adatait bármikor megváltoztatni, és hozzáférését bármikor megszüntetheti.

A Bank által közzétett álláspályázatra jelentkezők személyes adatait (ideértve a jelentkezéshez a jelentkező(k) által csatolt személyes dokumentumokat – így az önéletrajzot – is) a Bank a jelentkező Érintett álláspályázatról szóló döntésről való értesítéséig kezeli, az Érintett hozzájárulásával, kivéve, ha az Érintett az álláspályázatra történő jelentkezés során megadott személyes adatainak további kezeléséhez egyértelműen és kifejezetten hozzájárult, annak érdekében, hogy a Bank az esetlegesen aktuálissá váló új állásajánlattal őt megkereshesse. E hozzájárulása alapján az állásajánlatra jelentkezők személyes adatait a Bank egy évig kezeli, kivéve, ha az Érintett ezen időtartam lejártát megelőzően ismételten hozzájárul személyes adatai Bank általi kezeléséhez (további egy évre) abban érdekében, hogy a Bank az Érintettet az esetlegesen aktuálissá váló új állásajánlattal megkereshesse. A Bank részletesebb tájékoztatást a pályázati felületén az állásajánlatra jelentkező Érintettek részére meghatározhat és elhelyezhet.

f.) Facebook, viber, banki widget felület használata

A Bank facebook, viber felhasználói felületen és a Bank honlapján is lehetővé teszi az Érintettek számára, hogy a Bank szolgáltatásival kapcsolatosan tájékoztatást kérjenek. E felületek panasz beadására, adatvédelemmel kapcsolatos kérések megküldésére nem alkalmazhatók, azon kizárólag általános, banktitoknak, vagy más védett titokkörbe nem tartozó adat kiadására, ezzel kapcsolatos kérdés feltételére nyílik lehetősége az Érintettnek. E felület használata során megadott személyes adatokat a Bank az Érintett hozzájárulása esetén kezeli, hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a személyes adat Bank rendszereibe történő kerülését követő 6 hónapig, ezen időtartamot követően pedig személyes adatát a Bank véglegesen és helyreállíthatatlanul törli/anonimizálja (amennyiben a személyes adat további kezelésére más jogalapja Banknak nem áll fenn).

VI. A személyes adatkezelés tekintetében speciális Érintetti körre (16 éven aluli személyek, személyes adat különleges kategóriájában tartozó adatot megadó természetes személyek)

1.) A 16 éven aluli személyek a GDPR értelmében gyermeknek tekintendők.

A Bank hozzájárulás esetén a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelését kizárólag abban az esetben végzi, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A Bank 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelését kizárólag akkor és olyan mértékben végzi, amennyiben a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

2.) Személyes adat különleges kategóriájába tartozó személyes adat(ok) kezelése

A Bank a GDPR 9. cikke szerinti személyes adat különleges kategóriájába tartozó személyes adatot (így a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatot és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatot) kizárólag abban az esetben kezel, amennyiben az Érintett kifejezett hozzájárulását adta a személyes adat különleges kategóriájába tartozó személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog kizárja a hozzájárulás útján történő adatkezelést, továbbá kivéve, ha a személyes adat különleges kategóriájába tartozó személyes adat kezelésére a Banknak valamely 6. cikk b)-j) szerinti jogalapja fennáll. A Bank különleges személyes adatnak minősülő személyes adatát (hozzájárulása esetén is) kizárólag azon adatkezelési célból, és kizárólag ezen adatkezelési cél fennállásáig kezeli, amelyhez Ön hozzájárult.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy hozzájárulásának hiányában személyes adat különleges kategóriájába tartozó személyes adatot a Bank részére a Bank általi személyes adat kezelésre vonatkozó hozzájárulása nélkül (amely tartalmazza azon adatkezelési célt is, amely célú adatkezelésre a Bankot feljogosítja hozzájárulásával), a Bank részére ne küldjön meg, mert az adatkezelési célt is tartalmazó kifejezett hozzájárulásának a hiányában a Bank ezen személyes adatokat nem jogosult megismerni, így döntéseinél sem jogosult felhasználni. Ezen személyes adatokat azonnal törli/anonimizálja és megsemmisíti, olvasatlanul, amennyiben a Bank azt állapítja meg, hogy Ön hozzájárulását személyes adat különleges kategóriájába tartozó személyes adatának kezeléséhez a Bank részére nem adta meg.

 

3.) Büntetőjogi felelősséggel kapcsolatos személyes adatok kezelése

Büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatokat a Bank a magyar jog által lehetővé tett körben kezel (amennyiben az adott bűncselekmény tekintetében a Bank feljelentőnek, sértettnek minősül, a büntetőeljárásban polgári jogi igényt érvényest). Amennyiben a büntetőeljárásban polgári jogi igényt a Bank nem jelentett be, abban az esetben a büntetőeljárás során meghozott határozat jogerőre emelkedéséig, ellenkező esetben (polgári jogi igény bejelentése esetén) pedig az ítélet jogerőre emelkedését követő 5 évig (azaz a végrehajtási jog elévüléséig) kezeli ezen információkat a Bank, kivéve amennyiben ezen elévülési idő megszakad, vagy nyugszik (ez esetben a Vht. 57. §, Mt. 286. §-ban meghatározottak szerint). 

VII. A Bank Közvetítőként történő személyes adat kezelésére vonatkozó tájékoztatója

A Bank, mint Közvetítő általi személyes adat kezelésre vonatkozó rendelkezések:

1.) A Bank az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26) részére az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 11/A-B. § alapján megkötött megbízási szerződés szerint tagszervezői tevékenységet végez.

2.) A Bank az Erste Lakás-takarékpénztár Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) részére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által EN-I-50038/2011. számon kiadott engedélye alapján kiemelt közvetítőt tevékenységet végez.   

3.) A Bank az Erste Lakáslízing Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) megbízottjaként a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által EN-I-19/2011. számon kiadott engedély alapján kiemelt közvetítői tevékenységet végez.

4.) A Bank az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., az NN Biztosító Zrt., az Europ Assistance S.A. Irish Branch, a Generali Biztosító Zrt., az Aegon Magyarország Biztosító Zrt. többes ügynöki biztosításközvetítői tevékenységet végző megbízottjaként a 211081135653 Felügyeleti Nyilvántartási szám alatt biztosításközvetítési tevékenységet végez.

A Bank a Közvetítői jogviszonya alapján a megbízó nevében, javára és érdekében jogosult eljárni az adott megbízó és annak ügyfele közötti szerződés megkötése, kezelése, módosítása, illetve a törvényes jogok érvényesítése során és e célokból. A Bank a Közvetítői tevékenységével összefüggésben kezelt Érintetti személyes adatokat a megbízójával fennálló jogviszony fennállása alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a Ptk. elévülésre vonatkozó rendelkezései szerinti 5 (öt) évig, kivéve azon személyes adatokat, melyeket a Bank közvetítői tevékenységéhez kapcsolódóan is a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján köteles kezelni (ez esetben a személyes adat és a kapcsolódó dokumentum megőrzési kötelezettség a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján az ügylethez kapcsolódó utolsó számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 év).

Amennyiben a Bankot a megbízója személyes adat törlésre, helyesbítésre, zárolásra, vagy a személyes adattal kapcsolatos egyéb Érintetti jog érvényesítésére szólítja fel, a Bank ennek köteles eleget tenni, a törlésre történő utasítás esetén, ha az Érintett személyes adatainak kezeléséhez a Banknak további, az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő jogalapja fennáll.

Amennyiben valamely, a Bank közvetítési tevékenysége nyomán a Bank által közvetített Érintett a Bank megbízójával nem köt szerződést, e közvetített természetes személy személyes adatát a Bank helyreállíthatatlanul és véglegesen törli/anonimizálja, amennyiben további jogalap (különösen hozzájárulás, vagy törvényi kötelezettség teljesítése a Bank részéről) az adott Érintett személyes adatainak kezelésére nem áll fenn.

VIII. Személyes adat továbbítása (a Bank által továbbított személyes adat(ok) címzettjeinek kategóriái)

A Bank a GDPR 13. Cikkének (1) e) bekezdése alapján tájékoztatja, hogy személyes adatait az alábbi címzetti kategóriák részére, az alábbi jogalapon továbbítja:

1.) A Bank a pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenysége keretében az Érintett személyes adatait az általa megbízott, kiszervezett tevékenységet végző, és az Erste Bank mindenkori Üzletszabályzatának 1. sz. mellékletében meghatározott (a „Pénzügyi Üzletszabályzat 1. sz. melléklete”) adatfeldolgozók részére továbbíthatja Hpt. 164. § j) pontja, egyben a kiszervezett tevékenységet végzővel kötött adatfeldolgozási szerződés alapján. Az Üzletszabályzat 1. sz. mellékletének mindenkor hatályos változata az https://gate.erstebank.hu/uzletszabalyzat webhelyen érhető el. Ezen adattovábbítás célja a Pénzügyi Üzletszabályzat 1. sz. mellékletében az adott adatfeldolgozó által ellátandó tevékenység, mint kiszervezett tevékenység végzése, időtartama pedig az adatkezelési cél megvalósulásának időtartama.

2.) A Bank a Hpt. 161. c) pontja alapján az e pontban meghatározott követeléskezelési célból személyes adatai a Bankkal szerződéses kapcsolatban álló, követeléskezeléssel foglalkozó gazdasági társaság(ok) részére kerülthet(nek) átadásra a Bank által az adatkezelési cél megvalósulásáig szükséges időtartamra.

3.) A Hpt. 164. q) pontja alapján a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez személyes adatai a Bankkal szerződéses kapcsolatban álló közvetítő részére kerültek átadásra a Bank által az adatkezelési cél megvalósulásáig szükséges időtartamra. A Bankkal szerződéses kapcsolatban álló közvetítők listája a Magyar Nemzeti Bank http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese/kozvetitok-keresese weboldalán érhető el. A közvetítők a Bankkal kötött szerződésük értelmében jogosultak a Bank részére közvetítési tevékenységük során jogszerűen megszerzett és szerzett személyes adatot a Bank részére átadni.

4.) A Bank a Hpt. 164. § d) pontja alapján, valamint adatfeldolgozási szerződés alapján a Bank által felhatalmazott könyvvizsgálónak, a Bankkal szerződésben álló jogi szakértőnek (egyéni ügyvéd és ügyvédi iroda) vagy egyéb szakértőnek teljesíthet Érintetti személyes adat átadást, könyvvizsgálati/jogi, vagy egyéb szakértői tevékenység ellátása céljából e cél megvalósulásának időtartamáig.

Amennyiben az adatkezelés címzett általi, adatfeldolgozóként történő kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása, az Érintett hozzájárulásának visszavonásáról a Bank az adatfeldolgozót tájékoztatja, és az adatfeldolgozó e tájékoztatás időpontjától az adott Érintett hozzájáruláson alapuló személyes adatát a továbbiakban nem jogosult kezelni. Amennyiben az adatfeldolgozó által kezelt Érintetti személyes adatok törlése/anonimizálása, helyesbítés, zárolása, vagy az egyéb személyes adatkezelési kérés esetén más kötelezettség teljesítése szükséges az adatfeldolgozó részéről, a Bank az adatfeldolgozót értesíti erről.

5.) A Bank az Érintettel szemben fennálló követelését engedményezheti, melynek alapján az engedményezési szerződés alapján az engedményes részére az Érintett fennálló követelésével kapcsolatos valamennyi adatot és dokumentumot átadja (amennyiben az engedményező és az engedményes az engedményezési szerződésben másként nem állapodtak meg). Az engedményezéssel összefüggő számviteli bizonylatokat a Bank a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) alapján az engedményezésről kiállított számviteli bizonylat kiállítását követő év éves beszámolójának elfogadása évét követő 8 évig kezeli.

6.) A Bank a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok részére továbbíthatja személyes adatait, amennyiben az irányadó jogszabályok a Bankot e személyes adat kezelésére kötelezik, vagy amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság megfelelő tartalmú megkeresést küldött a Bank részére.

A Bank hozzáférési jogának gyakorlása keretében (kérésére) tájékoztatja Önt a fentieken felüli címzetti kategóriákról történő tájékoztatáson felül (cégnév és székhely adatok megadásával) azon címzettekről, amelyek részére személyes adatai továbbításra kerülnek/kerültek. 

IX. További fogalomtár

Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés (GDPR 4. cikk 2. pontja alapján).

Az Érintett az azonosított vagy azonosítható természetes személy (GDPR 4. cikk 1. pontja alapján).

Az Érintett hozzájárulása az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Korábbi Munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján a Banknál munkát végzett, de jelenleg már nem áll a Bank alkalmazásában.

Munkavállaló az a természetes személy, aki munkaszerződés alapján a Banknál munkát végez (az Mt. 34. § (1) bekezdése alapján).

Munkáltató az a jogképes személy, aki munkaszerződés alapján munkavállalót foglalkoztat (az Mt. 33. § alapján).

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (GDPR 4. cikk 1. pont alapján).