Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. 10. 22. 22:00 óra és 2020. 10. 23. 06:00 óra, továbbá 2020.10.25. 02:00 óra és 10.25. 03:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett karbantartási munkálatokat végzünk, amely digitális szolgáltatásaink működését befolyásolhatja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed this Friday and Saturday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 p.m. on October 22, 2020 and 6:00 a.m. on October 23, 2020, furthermore between 2:00 a.m. on October 25, 2020 and 3:00 a.m. on October 25, 2020 the operation of digital services will be suspended.

Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

 

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

OBA tájékoztatók

Az Erste Bank Hungary Zrt. az Országos Betétbiztosítási Alap tagintézete. A Banknál vezetett bankszámlán és betétszámlán nyilvántartott megtakarítások az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) által, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 209-219.§-ban foglaltak szerint - biztosított.


 

Tájékoztatjuk, hogy az OBA Igazgatótanácsa - a Hpt. 275.§ (5) bekezdése alapján - elrendelte az OBA tagintézetei számára, hogy a hitelintézetnél elhelyezett és az OBA által biztosított betétek egyenlegéről, és annak alapján a betétbiztosítás összegéről, az OBA által meghatározott formában kimutatást készítsen.

Magánszemély és mikrovállalati ügyfeleink a betétbiztosításra vonatkozó írásbeli ügyfél-tájékoztatót a számlavezető bankfiókjainkban személyesen vehetik át vagy kérhetik annak postai úton, levélben történő megküldését.

Vállalati ügyfeleink a betétbiztosításra vonatkozó írásbeli ügyfél-tájékoztatót a számlavezető Kereskedelmi Centrumban a kapcsolattartótól személyesen vehetik át vagy kérhetik annak postai úton történő kiküldését.


 

A Hpt. 6. § (2) bekezdés 6. pontja értelmében, névre szóló betét esetén 2021. január 1-től csak azon betét lesz az OBA által biztosított, amely tulajdonosát a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvénynek (a továbbiakban: Pmt.) megfelelően azonosítottak.

A jelenleg hatályos Pmt. szerinti azonosítottsághoz az alábbi adatok megléte szükséges természetes személy esetén, a Bank rendszerében:

 • családi és utónév,
 • születési családi és utónév,
 • állampolgárság,
 • születési hely, idő,
 • anyja születési neve,
 • lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely,
 • azonosító okmányának típusa és száma;

továbbá a tényleges tulajdonos alábbi adatainak:

 • családi és utónév,
 • születési családi és utónév,
 • állampolgárság,
 • születési hely, idő,
 • lakcím, ennek hiányában a tartózkodási hely,
 • a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői minősége.

A jelenleg hatályos Pmt. szerinti azonosítottsághoz az alábbi adatok megléte szükséges jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén, a Bank rendszerében:

 • név, rövidített név,
 • székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi fióktelepének címe,
 • főtevékenység,
 • képviseletére jogosultak neve és beosztása,
 • kézbesítési megbízottjának családi- és utóneve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye – ha ilyennel rendelkezik,
 • cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszám, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási szám,
 • adószám.

továbbá a tényleges tulajdonos alábbi adatainak:

 • családi és utónév,
 • születési családi és utónév,
 • állampolgárság,
 • születési hely, idő,
 • lakcím, ennek hiányában a tartózkodási hely,
 • a tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke,
 • a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői minősége (ha releváns).

 

Tájékoztatjuk, hogy a betétbiztosítás az alábbi szervek, szervezetek betétjeire nem terjed ki:

 • a költségvetési szerv*,
 • a helyi önkormányzat*,
 • a biztosító, a viszontbiztosító,
 • az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
 • a magánnyugdíjpénztár,
 • a befektetési alap, a befektetési alapkezelő,
 • a Nyugdíjbiztosítási Alap valamint ezek kezelő szervezetei,
 • a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,
 • az elkülönített állami pénzalap,
 • a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény,
 • az MNB,
 • a befektetési vállalkozás,
 • a tőzsdetag,
 • az árutőzsdei szolgáltató,
 • a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap,
 • a Pénztárak Garancia Alapja.

Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan betétre sem, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a hitelintézet szavatoló tőkéjére és a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra.

*Tájékoztatjuk önkormányzati ügyfeleinket, hogy az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv betétjére, amennyiben a tárgyévet két évvel megelőző évi beszámolója adatai alapján a helyi önkormányzat költségvetési mérlegfőösszege nem haladja meg az ötszázezer eurót, melynek forintösszegét a tárgyévet két évvel megelőző év utolsó munkanapján érvényes, a jegybanki feladatkörében eljáró MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni.

Tájékoztatók

További információk a www.oba.hu weboldalon, illetve az OBA iránytűben találhatók.