OBA tájékoztatók

Az Erste Bank Hungary Zrt. és az Erste Lakástakarék Zrt. az Országos Betétbiztosítási Alap tagintézete. A Banknál vezetett bankszámlán és betétszámlán, valamint  a Lakástakaréknál vezetett betétszámlán nyilvántartott megtakarítások az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) által, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 209-219.§-ban foglaltak szerint - biztosított.


 

Tájékoztatjuk, hogy az OBA Igazgatótanácsa - a Hpt. 275.§ (5) bekezdése alapján - elrendelte az OBA tagintézetei számára, hogy a hitelintézetnél elhelyezett és az OBA által biztosított betétek egyenlegéről, és annak alapján a betétbiztosítás összegéről, az OBA által meghatározott formában kimutatást készítsen.

Magánszemély és mikrovállalati ügyfeleink a betétbiztosításra vonatkozó írásbeli ügyfél-tájékoztatót a számlavezető bankfiókjainkban személyesen vehetik át vagy kérhetik annak postai úton, levélben történő megküldését.

Vállalati ügyfeleink a betétbiztosításra vonatkozó írásbeli ügyfél-tájékoztatót a számlavezető Kereskedelmi Centrumban a kapcsolattartótól személyesen vehetik át vagy kérhetik annak postai úton történő kiküldését.


 

A Hpt. 6. § (2) bekezdés 6. pontja értelmében, névre szóló betét esetén 2021. január 1-től csak azon betét lesz az OBA által biztosított, amely tulajdonosát a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvénynek (a továbbiakban: Pmt.) megfelelően azonosítottak.

A jelenleg hatályos Pmt. szerinti azonosítottsághoz az alábbi adatok megléte szükséges természetes személy esetén, a Bank rendszerében:

 • családi és utónév,
 • születési családi és utónév,
 • állampolgárság,
 • születési hely, idő,
 • anyja születési neve,
 • lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely,
 • azonosító okmányának típusa és száma;

továbbá a tényleges tulajdonos alábbi adatainak:

 • családi és utónév,
 • születési családi és utónév,
 • állampolgárság,
 • születési hely, idő,
 • lakcím, ennek hiányában a tartózkodási hely,
 • a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői minősége.

A jelenleg hatályos Pmt. szerinti azonosítottsághoz az alábbi adatok megléte szükséges jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén, a Bank rendszerében:

 • név, rövidített név,
 • székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi fióktelepének címe,
 • főtevékenység,
 • képviseletére jogosultak neve és beosztása,
 • kézbesítési megbízottjának családi- és utóneve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye – ha ilyennel rendelkezik,
 • cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszám, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási szám,
 • adószám.

továbbá a tényleges tulajdonos alábbi adatainak:

 • családi és utónév,
 • születési családi és utónév,
 • állampolgárság,
 • születési hely, idő,
 • lakcím, ennek hiányában a tartózkodási hely,
 • a tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke,
 • a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplői minősége (ha releváns).

 

Tájékoztatjuk, hogy a betétbiztosítás az alábbi szervek, szervezetek betétjeire nem terjed ki:

 • a költségvetési szerv*,
 • a helyi önkormányzat*,
 • a biztosító, a viszontbiztosító,
 • az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
 • a magánnyugdíjpénztár,
 • a befektetési alap, a befektetési alapkezelő,
 • a Nyugdíjbiztosítási Alap valamint ezek kezelő szervezetei,
 • a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,
 • az elkülönített állami pénzalap,
 • a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény,
 • az MNB,
 • a befektetési vállalkozás,
 • a tőzsdetag,
 • az árutőzsdei szolgáltató,
 • a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap,
 • a Pénztárak Garancia Alapja.

Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan betétre sem, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a hitelintézet szavatoló tőkéjére és a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra.

*Tájékoztatjuk önkormányzati ügyfeleinket, hogy az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv betétjére, amennyiben a tárgyévet két évvel megelőző évi beszámolója adatai alapján a helyi önkormányzat költségvetési mérlegfőösszege nem haladja meg az ötszázezer eurót, melynek forintösszegét a tárgyévet két évvel megelőző év utolsó munkanapján érvényes, a jegybanki feladatkörében eljáró MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni.

Tájékoztatók

További információk a www.oba.hu weboldalon, illetve az OBA iránytűben találhatók.

Further information can be found on the www.oba.hu/en/ webpage, or in Compass to deposit insurance.