ADATVÉDELMI ÉS SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos a 2023. szeptember 26-tól történő személyes adatkezelésre.

A IV. fejezet kiegészült a George App-on és George Web-en elérhető Távoli Segítésnyújtás szolgáltatás igénybevételekor történő hangrögzítés adatkezeléssel.

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) alapján az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; weboldal: www.erstebank.hu, elérhetőség: erste@erstebank.hu; telefonszám: +36 (1) 298-0222, fax: +36 (1) 272-5160; a továbbiakban „Bank”, vagy „Adatkezelő”) a jelen tájékoztatást adja az Ön, mint a Bank által személyes adatkezelés szerinti Érintett számára (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”).

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak Erste általi kezelésével kapcsolatos kérdésével az Erste Adatvédelmi Tisztviselőjéhez is fordulhat a 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. postacímen, vagy az alábbi e-mail címen: adatvedelem@erstebank.hu.

Az Ön személyes adatainak az Erste általi, vagy az Erste által igénybe vett adatfeldolgozók általi kezelésével kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (elérhetőségei: (www.naih.hu), székhely cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail cím:  ugyfelszolgalat@naih.hu ), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató tartalma: