Jogi nyilatkozat

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat! A honlapunk vagy bármely oldalának megnyitása az alábbi nyilatkozatunkban foglaltak elfogadását jelenti.

Az Erste Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban: Bank) Honlapja (www.erstebank.hu) mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A Honlapon megismerhetők a Bank termékei, szolgáltatásai. Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon, illetve a Bank Hírlevelében vagy bármely más - a Bank tulajdonát képező vagy a Banktól származó - hivatalos dokumentumon feltüntetett banki e-mail címet felhasználva Ön személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, ezzel hozzájárulását adja, hogy megadott adatait a Bank marketing és kockázatelemzési célokra kezelje és feldolgozza. Az adatszolgáltatás önkéntes.

A Bank mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg a Bank részére, és gondoskodik az adatok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A Bank a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit, és az interneten keresztül megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésére bocsátott adatokat. A Bank a tudomására jutott személyes adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.

Kérelmére a Bank tájékoztatást ad személyes adatai kezeléséről, továbbá bármikor kérheti a Bank által kezelt személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A Bank a törlés helyett zárolja az Ön személyes adatait, ha Ön kifejezetten ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekét. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Ön helyesbítési, zárolási vagy törlési kérelmének Bank általi elutasítása esetén bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Bank a Honlapon – az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások igénybevételének kivételével – semmilyen személyes azonosító kódot (pl. PIN, TPIN), vagy bankkártya adatot nem kér a Honlapra látogatótól. Ilyen adatok megadásából származó károkért a Bank semminemű felelősséget nem vállal.

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Tájékoztatjuk, hogy a www.erstebank.hu honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért a Bank felelősséget nem vállal.

A Bank által nyújtott szolgáltatások hatályos feltételeit a bankfiókokban elhelyezett Üzletszabályzat, Általános Szerződési Feltételek és Hirdetmények tartalmazzák.

A Bank nem vállal felelősséget a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért, amennyiben azok a Honlapon található adatoknak a Banktól független, vagy rajta kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkeznek. Az ügyfelek rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért a Bank szintén nem vállal felelősséget.

A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logo-k, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, és kifejezetten a honlapokon való megjelenést célozzák. Ennek megfelelően a Bank előzetes, írásos hozzájárulása szükséges minden, az internetes honlapról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez.